Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.239.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 24 lipca 2017 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State (Niderlandy) w dniu 27 kwietnia 2017 r. - M. G. Tjebbes i in./Minister van Buitenlandse Zaken
(Sprawa C-221/17)

Język postępowania: niderlandzki

(2017/C 239/32)

(Dz.U.UE C z dnia 24 lipca 2017 r.)

Sąd odsyłający

Raad van State

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: M. G. Tjebbes, G. J. M. Koopman, E. Saleh Abady, L. Duboux

Strona pozwana: Minister van Buitenlandse Zaken

Pytania prejudycjalne

Czy art. 20 i 21 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy interpretować w szczególności w świetle art. 7 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej w ten sposób, że ze względu na brak w indywidulanym przypadku oceny w oparciu o zasadę proporcjonalności - jeżeli chodzi o skutki utraty obywatelstwa dla sytuacji zainteresowanych z punktu widzenia prawa Unii - stoją one na przeszkodzie uregulowaniom ustawowym, takim jak te, sporne w postępowaniu głównym, które przewidują, że:

a) pełnoletni, który podsiada jednocześnie obywatelstwo państwa trzeciego, traci z mocy ustawy swoje obywatelstwo i tym samym obywatelstwo Unii z tego powodu, że przez nieprzerwany okres dziesięciu lat miał miejsce swojego zwykłego pobytu za granicą i poza terytorium Unii Europejskiej, mimo że istnieją możliwości przerwania biegu tego dziesięcioletniego terminu?
b) małoletni traci w określonych okolicznościach obywatelstwo swojego państwa członkowskiego i tym samym obywatelstwo Unii z związku z utratą obywatelstwa przez jednego z jego rodziców w rozumieniu uwag w pkt a)?
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.