Sprawa C-220/22: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 29 czerwca 2023 r. - Komisja Europejska v. Republika Portugalska

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.286.10/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 sierpnia 2023 r.

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 29 czerwca 2023 r. - Komisja Europejska/Republika Portugalska
(Sprawa C-220/22) 1

[Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Środowisko naturalne - Dyrektywa 2008/50/WE - Jakość otaczającego powietrza - Systematyczne i trwałe przekraczanie rocznej wartości dopuszczalnej określonej dla dwutlenku azotu (NO2) - Odpowiednie działania - Jak najkrótszy okres przekroczenia]

Język postępowania: portugalski

(2023/C 286/10)

(Dz.U.UE C z dnia 14 sierpnia 2023 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: I. Melo Sampaio i M. Noll-Ehlers, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Portugalska (przedstawiciele: H. Almeida, P. Barros da Costa i J. Reis Silva, pełnomocnicy)

Sentencja

1) Republika Portugalska:

- przekraczając od dnia 1 stycznia 2010 r. do 2020 r. włącznie w sposób systematyczny i trwały roczną wartość dopuszczalną określoną dla dwutlenku azotu (NO2) w strefach Lisboa Norte (PT-3001), Porto Litoral (PT-1004) i Entre Douro e Minho (PT-1009), uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 13 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy w związku z sekcją B załącznika XI do tej dyrektywy;

- uchybiła w odniesieniu do wszystkich tych stref zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 23 ust. 1 dyrektywy 2008/50, rozpatrywanego indywidualnie oraz w związku z sekcją A załącznika XV do tej dyrektywy, a w szczególności ciążącemu na niej obowiązkowi podjęcia, na podstawie art. 23 ust. 1 akapit drugi, odpowiednich działań, tak aby okres przekroczenia był jak najkrótszy.

2) Republika Portugalska zostaje obciążona kosztami postępowania.

1 Dz.U. C 257 z 4.7.2022.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.