Sprawa C-220/10: Skarga wniesiona w dniu 6 maja 2010 r. - Komisja Europejska przeciwko Republice Portugalskiej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.209.14

Akt nienormatywny
Wersja od: 31 lipca 2010 r.

Skarga wniesiona w dniu 6 maja 2010 r. - Komisja Europejska przeciwko Republice Portugalskiej

(Sprawa C-220/10)

(2010/C 209/22)

Język postępowania: portugalski

(Dz.U.UE C z dnia 31 lipca 2010 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: P. Guerra e Andrade i S. Pardo Quintillán, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Portugalska

Żądania strony skarżącej

– Orzeczenie, że Republika Portugalska:

– poprzez zaklasyfikowanie jako obszarów mniej wrażliwych wszystkich wód przybrzeżnych wyspy Madery i wszystkich wód przybrzeżnych wyspy Porto Santo bez zastosowania kryteriów przewidzianych w załączniku II do dyrektywy 91/271 EWG,(1) w związku z art. 6 ust. 1 dyrektywy, a w szczególności bez przeprowadzenia wyczerpujących badań, które wskazywałyby na to, iż dane odprowadzanie ścieków nie wywołuje niekorzystnych skutków dla środowiska, uchybiła ww. przepisom dyrektywy 91/271/EWG;

– poprzez poddanie mniej rygorystycznemu oczyszczaniu, niż przewidzianemu w art. 4 dyrektywy, ścieków komunalnych pochodzących z aglomeracji, których liczba mieszkańców jest wyższa od 10 000, takich jak Funchal i Câmara de Lobos, odprowadzanych do wód przybrzeżnych wyspy Maery, bez przeprowadzenie wyczerpujących badań, które wykazałyby, iż dane odprowadzanie ścieków nie wywołuje niekorzystnych skutków dla środowiska, uchybiła art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/271/EWG;

– poprzez brak zagwarantowania, w odniesieniu do aglomeracji Albufeira/Armação de Pêra istnienia systemów zbierania ścieków zgodnie z art. 3 oraz bardziej rygorystycznego oczyszczania niż przewidziane w art. 4 zgodnie z art. 5 dyrektywy, uchybiła art. 3 i 5 dyrektywy 91/271/EWG;

– poprzez brak zagwarantowania w odniesieniu do aglomeracji Beja bardziej rygorystycznego oczyszczania niż przewidziane w art. 4 zgodnie z art. 5, uchybiła art. 5 dyrektywy 91/271/EWG;

– poprzez brak zagwarantowania w odniesieniu do aglomeracji Chaves bardziej rygorystycznego oczyszczania niż przewidziane w art. 4 zgodnie z art. 5 dyrektywy, uchybiła art. 5 dyrektywy 91/271/EWG;

– poprzez brak zagwarantowania w odniesieniu do 5 aglomeracji położonych u estuarium rzeki Tag, Barreiro/Moita, Fernão Ferro, Montijo, Quinta do Conde i Seixal istnienia systemów zbierania ścieków komunalnych zgodnie z postanowieniami art. 3, poprzez brak zagwarantowania w 6 aglomeracjach, które odprowadzają ścieki na lewym brzegu estuarium rzeki Tag, to znaczy Barreiro/Moita, Corroios/ Quinta da Bomba, Fernão Ferro, Montijo, Quinta do Conde i Seixa, bardziej rygorystycznego oczyszczania niż przewidziane w art. 4 zgodnie z postanowieniami art. 5, uchybiła art. 3 i 5 dyrektywy 91/271/EWG;

– poprzez brak zagwarantowania w odniesieniu do aglomeracji Elvas bardziej rygorystycznego traktowania niż przewidziane w art. 4 zgodnie z postanowieniami art. 5, uchybiła art. 5 dyrektywy 91/271/EWG;

– poprzez brak zagwarantowania w odniesieniu do aglomeracji Tavira bardziej rygorystycznego traktowania niż przewidziane w art. 4 zgodnie z postanowieniami art. 5, uchybiła art. 5 dyrektywy 91/271/EWG;

– poprzez brak zagwarantowania w odniesieniu do aglomeracji Viseu istnienia systemów zbierania ścieków komunalnych zgodnie art. 3 oraz bardziej rygorystycznego oczyszczania niż przewidziane w art. 4 zgodnie z art. 5 dyrektywy; uchybiła art. 3 i 5 dyrektywy 91/271/EWG;

– obciążenie Republiki Portugalskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Nadal istnieje wiele aglomeracji, które nie spełniają przesłanek dyrektywy, 7, jeżeli chodzi o wymogi art. 3 i 12, jeżeli chodzi o wymogi art. 5.

Niektóre z odnośnych aglomeracji nie dokonują żadnego oczyszczania odnośnych ścieków komunalnych.

Jeżeli chodzi o odprowadzanie ścieków do obszarów wrażliwych, dyrektywa wymaga poddania ich bardziej rygorystycznemu oczyszczaniu niż oczyszczanie wymagane w stosunku do ścieków odprowadzanych w innych obszarach.

Zgodnie z częścią B do załącznika II morskie zbiorniki wodne lub obszar morski mogą zostać określone jako obszar mniej wrażliwy, jeśli odprowadzanie ścieków nie wpływa niekorzystnie na środowisko pod względem warunków morfologicznych, hydrologicznych lub szczególnych warunków hydraulicznych panujących na tym terenie.

Artykuł 6 ust. 2 dyrektywy ustanawia warunki, na jakich, ścieki komunalne odprowadzane do mniej wrażliwych obszarów mogą być poddawane mniej rygorystycznemu oczyszczaniu. Przepis ten stanowi w szczególności, iż zrzuty ścieków komunalnych do wód przybrzeżnych, pochodzące z aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców 10 000-150 000 mogą być poddawane mniej rygorystycznemu oczyszczaniu, jeżeli przeprowadzono wyczerpujące badania, które wskazują, że odprowadzenie takie nie mają niekorzystnego wpływu na środowisko oraz istotne informacje dotyczące takich badań zostały przekazane Komisji.

______

(1) Dyrektywa Rady 91/217/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (Dz.U. L 135, s. 40).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.