Sprawa C-218/23 P: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 25 kwietnia 2024 r. - NS v. Parlament Europejski

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3577

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 czerwca 2024 r.

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 25 kwietnia 2024 r. - NS/Parlament Europejski
(Sprawa C-218/23 P) 1

(Odwołanie - Służba publiczna - Urzędnicy - Przeniesienie z urzędu - Interes służby - Zgodność między grupą zaszeregowania a stanowiskiem - Utrata premii - Prawo do bycia wysłuchanym - Obowiązek uzasadnienia - Obowiązek dbałości)

(C/2024/3577)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 17 czerwca 2024 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: NS (przedstawiciel: L. Levi)

Druga strona postępowania: Parlament Europejski (przedstawiciele: L. Darie, I. Lázaro Betancor i S. Seyr, pełnomocnicy)

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona

2) NS pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Parlamenty Europejski.

1 Dz.U. C 252 z 17.7.2023.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.