Dz.U.UE.C.2019.16.10/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 stycznia 2019 r.

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 14 listopada 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vrhovno sodišče Republike Slovenije - Słowenia) - Nova Kreditna Banka Maribor d.d. / Republika Slovenija
(Sprawa C-215/17) 1

Odesłanie prejudycjalne - Zbliżanie ustawodawstw - Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - Dyrektywa 2003/98/WE - Artykuł 1 ust. 2 lit. c) tiret trzecie - Wymogi ostrożnościowe mające zastosowanie do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych - Rozporządzenie (UE) nr 575/ 2013 - Informacje, które muszą zostać ujawnione przez instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne - Artykuł 432 ust. 2 - Wyjątki od obowiązku podawania do publicznej wiadomości - Informacje handlowe uznawane za zastrzeżone lub poufne - Stosowanie - Instytucja kredytowa należąca w większości do skarbu państwa - Uregulowania krajowe przewidujące publiczny charakter niektórych informacji handlowych posiadanych przez wspomniane instytucje

Język postępowania: słoweński

(2019/C 16/11)

(Dz.U.UE C z dnia 14 stycznia 2019 r.)

Sąd odsyłający

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Nova Kreditna Banka Maribor d.d.

Strona pozwana: Republika Slovenija

Sentencja

Artykuł 1 ust. 2 lit. c) tiret trzecie dyrektywy 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz art. 432 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012, należy interpretować w ten sposób, że nie mają one zastosowania do uregulowania krajowego, takiego jak rozpatrywane w postępowaniu głównym, nakładającego na bank, który znajdował się pod dominującym wpływem podmiotu prawa publicznego, obowiązek ujawnienia danych dotyczących umów o usługi doradztwa, umów o usługi prawne, umów dotyczących praw autorskich i umów dotyczących praw własności intelektualnej, które zawarł on w okresie, w trakcie którego znajdował się pod owym dominującym wpływem, bez dopuszczenia jakiegokolwiek wyjątku z tytułu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa tego banku, a w związku z tym nie sprzeciwiają się one takiemu uregulowaniu krajowemu.

1 Dz.U. C 213 z 3.7.2017.