Sprawa C-211/24, LEGO: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Törvényszék (Węgry) w dniu 18 marca 2024 r. - LEGO A/S/Pozitív Energiaforrás Kft

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3593

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 czerwca 2024 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Törvényszék (Węgry) w dniu 18 marca 2024 r. - LEGO A/S/Pozitív Energiaforrás Kft.
(Sprawa C-211/24, LEGO)

(C/2024/3593)

Język postępowania: węgierski

(Dz.U.UE C z dnia 17 czerwca 2024 r.)

Sąd odsyłający

Fővárosi Törvényszék

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: LEGO A/S

Strona pozwana: Pozitív Energiaforrás Kft.

Pytania prejudycjalne

1) Czy w sprawie takiej jak w postępowaniu głównym, w której właściciel powołuje się na wzór chroniony na mocy art. 8 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 1  z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (zwanego dalej "rozporządzeniem") w odniesieniu do jednego lub kilku klocków konstrukcyjnych wchodzących w skład zabawki konstrukcyjnej pozwanego, które pełnią taką samą funkcję montażową jak klocki we wzorze powoda, zgodna z prawem Unii jest praktyka sądowa, zgodnie z którą sądy, ustalając zakres ochrony, w rozumieniu art. 10 rozporządzenia, wzoru powoda:

- odnoszą się do poinformowanego użytkownika, który w przedmiocie funkcji wzoru i produktu posiada wiedzę techniczną, jakiej można oczekiwać od znawcy w danej dziedzinie;

- uważają za poinformowanego użytkownika osobę, która porównuje wzór powoda z produktem pozwanego poprzez dokładne, techniczne i metodyczne badanie, oraz

- zakładają, że poinformowany użytkownik kształtuje swoje ogólne wrażenie na temat wzoru i produktu przede wszystkim w formie opinii technicznej?

2) Czy - gdyby w przypadku takim jak opisany powyżej należało stwierdzić, że ochrona przyznana na podstawie wzoru powoda rozciąga się na jedną lub kilka części zabawek konstrukcyjnych pozwanego, które jednak stanowią ograniczoną liczbę klocków konstrukcyjnych w stosunku do całości klocków - zgodne z prawem Unii jest uznanie swobodnej oceny sądu, na podstawie której, biorąc pod uwagę częściowy charakter naruszenia, niską wagę i niewielki udział naruszenia w stosunku do towaru jako całości oraz interesy związane z nieograniczonym handlem zabawką konstrukcyjną, której przeważająca część nie jest przedmiotem sporu, które to przyczyny są uznawane za "ważne powody" w rozumieniu art. 89 ust. 1 rozporządzenia, sąd oddala powództwo o zakazanie dalszego przywozu tej zabawki konstrukcyjnej do danego państwa?

1 Dz.U. 2002, L 3, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.