Sprawa C-211/22, Super Bock Bebidas: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 29 czerwca 2023 r. - Super Bock Bebidas SA, AN, BQ v. Autoridade da Concorrência

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.286.9

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 sierpnia 2023 r.

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 29 czerwca 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal da Relação de Lisboa - Portugalia) - Super Bock Bebidas SA, AN, BQ/Autoridade da Concorrência
(Sprawa C-211/22 1 , Super Bock Bebidas)

[Odesłanie prejudycjalne - Konkurencja - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Artykuł 101 TFUE - Porozumienia wertykalne - Ceny minimalne odsprzedaży ustalone przez dostawcę dla jego dystrybutorów - Pojęcie "ograniczenia konkurencji ze względu na cel" - Pojęcie "porozumienia" - Dowód zgodności oświadczeń woli między dostawcą a jego dystrybutorami - Praktyka obejmująca prawie całe terytorium państwa członkowskiego - Wpływ na handel między państwami członkowskimi - Rozporządzenie (WE) nr 2790/1999 i rozporządzenie (UE) nr 330/2010 - Najpoważniejsze ograniczenie]

Język postępowania: portugalski

(2023/C 286/09)

(Dz.U.UE C z dnia 14 sierpnia 2023 r.)

Sąd odsyłający

Tribunal da Relação de Lisboa

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca odwołanie: Super Bock Bebidas SA, AN, BQ

Druga strona postępowania: Autoridade da Concorrência

Sentencja

1) Artykuł 101 ust. 1 TFUE

należy interpretować w ten sposób, że:

stwierdzenie, iż porozumienie wertykalne dotyczące ustalania cen minimalnych odsprzedaży zawiera ograniczenie konkurencji "ze względu na cel", może być dokonane dopiero po ustaleniu, że porozumienie to wykazuje wystarczający stopień szkodliwości dla konkurencji, z uwzględnieniem treści jego postanowień, celów, do których osiągnięcia zmierza, a także wszystkich elementów charakteryzujących kontekst gospodarczy i prawny, w jaki porozumienie to się wpisuje.

2) Artykuł 101 ust. 1 TFUE

należy interpretować w ten sposób, że:

"porozumienie" w rozumieniu tego artykułu istnieje, w przypadku gdy dostawca narzuca swoim dystrybutorom minimalne ceny odsprzedaży produktów wprowadzanych przez siebie do obrotu, w zakresie, w jakim narzucenie tych cen przez dostawcę i ich przestrzeganie przez dystrybutorów odzwierciedla wyraz zgodnej woli tych stron. Ta zgodna wola może wynikać zarówno z postanowień danej umowy dystrybucyjnej, w przypadku gdy zawiera ona wyraźne wezwanie do przestrzegania cen minimalnych odsprzedaży lub co najmniej zezwala dostawcy na narzucenie takich cen, jak i z zachowania stron, a w szczególności z ewentualnego istnienia wyraźnego lub dorozumianego przyzwolenia ze strony dystrybutorów na wezwanie do przestrzegania cen minimalnych odsprzedaży.

3) Artykuł 101 TFUE w związku z zasadą skuteczności

należy interpretować w ten sposób, że:

istnienie "porozumienia", w rozumieniu tego artykułu, między dostawcą a jego dystrybutorami można wykazać nie tylko za pomocą dowodów bezpośrednich, lecz również poprzez obiektywne i spójne poszlaki, z których można wywnioskować istnienie takiego porozumienia.

4) Artykuł 101 ust. 1 TFUE

należy interpretować w ten sposób, że:

okoliczność, iż porozumienie wertykalne dotyczące ustalania cen minimalnych odsprzedaży obejmuje prawie całe, ale nie całe terytorium państwa członkowskiego, nie stoi na przeszkodzie temu, by porozumienie to mogło wpływać na handel między państwami członkowskimi.

1 Dz.U. C 266 z 11.7.2022.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.