Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.305.17

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 września 2019 r.

Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 10 lipca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Schienen-Control Kommission - Austria) - WESTbahn Management GmbH/ÖBB-Infrastruktur AG
(Sprawa C-210/18) 1

(Odesłanie prejudycjalne - Transport - Jednolity europejski obszar kolejowy - Dyrektywa 2012/34/UE - Artykuł 3 - Pojęcie "infrastruktury kolejowej" - Załącznik II - Świadczenia minimalne - Włączenie użytkowania peronów pasażerskich)

Język postępowania: niemiecki

(2019/C 305/21)

(Dz.U.UE C z dnia 9 września 2019 r.)

Sąd odsyłający

Schienen-Control Kommission

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: WESTbahn Management GmbH

Strona pozwana: ÖBB-Infrastruktur AG

Sentencja

Załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego należy interpretować w ten sposób, że "perony pasażerskie", o których mowa w załączniku I do tej dyrektywy, są elementem infrastruktury kolejowej, którego użytkowanie wchodzi w zakres minimalnego pakietu dostępu zgodnie z pkt 1 lit. c) wspomnianego załącznika II.

1 Dz.U. C 231 z 2.7.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.