Sprawa C-206/05: Skarga wniesiona w dniu 11 maja 2005 r. przez Komisję Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Szwecji.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.229.4/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 września 2005 r.

Skarga wniesiona w dniu 11 maja 2005 r. przez Komisję Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Szwecji

(Sprawa C-206/05)

(2005/C 229/08)

(Język postępowania: szwedzki)

(Dz.U.UE C z dnia 17 września 2005 r.)

W dniu 11 maja 2005 r. do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Komisji Wspólnot Europejskich, reprezentowanej przez Friedricha Erlbachera i Knuta Simonssona, działających w charakterze pełnomocników, z adresem do doręczeń w Luksemburgu, przeciwko Królestwu Szwecji.

Komisja Wspólnot Europejskich wnosi do Trybunału o:

1. stwierdzenie, że Królestwo Szwecji uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy art. 3 dyrektywy Rady z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków handlu wewnątrzwspólnotowego koniowatymi poprzez ustanowienie w przepisach krajowych obowiązku dokonania w Szwecji oceny wartości genetycznej samców jako przesłanki ich użycia do krycia klaczy należących do innych właścicieli,

ponadto, stwierdzenie, że Królestwo Szwecji uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy art. 28 WE poprzez ustanowienie w przepisach krajowych obowiązku dokonania w Szwecji oceny wartości genetycznej samców jako przesłanki ich użycia do krycia klaczy należących do innych właścicieli,

2. obciążenie Królestwa Szwecji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty:

Komisja jest zdania, że przewidziany w prawodawstwie Szwedzkim obowiązek dokonania w Szwecji oceny wartości genetycznej samców jako przesłanki ich użycia do krycia klaczy należących do innych właścicieli, stanowi utrudnienie wewnątrzwspólnotowego handlu koniowatymi.

Okoliczność, że ani dyrektywa 90/427/EWG, ani jakakolwiek decyzja wydana na podstawie tej dyrektywy nie określa sposobu przeprowadzenia oceny wartości genetycznej, nie oznacza, że Państwo Członkowskie może ustanowić takie przesłanki. Szwedzki wymóg dokonania oceny wartości genetycznej nie może być również uzasadniony ochroną zdrowia i życia zwierząt na podstawie art. 30 WE. Komisja jest zdania, że wymóg dokonania oceny wartości genetycznej ustanowiony przez Królestwo Szwecji ma raczej na celu poprawę właściwości rasy, a nie ochronę zdrowia i życia koniowatych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.