Sprawa C-205/05: Wniosek o wydanie orzeczenia prejudycjalnego złożony postanowieniem tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie Fabien Nemec przeciwko Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Nord-Est.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.182.30/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 lipca 2005 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia prejudycjalnego złożony postanowieniem tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie Fabien Nemec przeciwko Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Nord-Est

(Sprawa C-205/05)

(2005/C 182/52)

(Język postępowania: francuski)

(Dz.U.UE C z dnia 23 lipca 2005 r.)

W dniu 11 maja 2005 r. do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wpłynął wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony postanowieniem tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie Fabien Nemec przeciwko Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Nord-Est.

Tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy zwrócił się do Trybunału o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

Czy C.R.A.M., odmawiając w oparciu o art. 2 rozporządzenia wykonawczego nr 99-247 z dnia 29 marca 1999 r. i okólnik 2SS/4B/99 nr 332 z dnia 9 czerwca 1999 r. uwzględnienia wynagrodzeń pobranych przez F. Nemeca w Belgii przy obliczaniu świadczenia dla pracowników wykonujących pracę przy azbeście, przyznanego mu na podstawie art. 41 ustawy nr 98-1194 z dnia 23 grudnia 1998 r., ponieważ od wynagrodzeń tych nie zostały odprowadzone składki zgodnie z art. L 241-1 francuskiego code de la sécurité sociale, podjęła niekorzystną dla F. Nemeca decyzję, która stanowi przeszkodę dla swobody przepływu przewidzianej w art. 39 Traktatu, naruszenie rozporządzenia (WE) nr 883/2004(1) czy też naruszenie art. 15 rozporządzenia (WE) nr 574/72(2)?

______

(1) Rozporządzenie nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U. L 166, str. 1).

(2) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz.U. L 74, str. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.