Sprawa C-204/23, Lufthansa Linee Aeree Germaniche i in.: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 25 kwietnia 2024 r. - Autorità di regolazione dei trasporti v. Lufthansa Linee Aeree Germaniche, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss International Air Lines Ltd, Lufthansa Cargo

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3575

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 czerwca 2024 r.

Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 25 kwietnia 2024 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato - Włochy) - Autorità di regolazione dei traspor- ti/Lufthansa Linee Aeree Germaniche, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss International Air Lines Ltd, Lufthansa Cargo
(Sprawa C-204/23 1 , Lufthansa Linee Aeree Germaniche i in.)

(Odesłanie prejudycjalne - Transport lotniczy - Opłaty lotniskowe - Dyrektywa 2009/12/WE - Artykuł 11 ust. 5 - Finansowanie niezależnego organu nadzorującego - Składka użytkowników portów lotniczych - Kryteria nałożenia opłaty)

(C/2024/3575)

Język postępowania: włoski

(Dz.U.UE C z dnia 17 czerwca 2024 r.)

Sąd odsyłający

Consiglio di Stato

Strony w postępowaniu głównym

Wnoszący odwołanie: Autorità di regolazione dei trasporti

Druga strona postępowania: Lufthansa Linee Aeree Germaniche, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss International Air Lines Ltd, Lufthansa Cargo

przy udziale: Presidenza del Consiglio dei ministri

Sentencja

1) Artykuł 11 ust. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/12/WE z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie opłat lotniskowych,

należy interpretować w ten sposób, że:

nie stoi on na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, na mocy którego finansowanie niezależnego organu nadzorującego jest zapewnione poprzez pobieranie od użytkowników portów lotniczych składki, której wysokość nie jest powiązana z kosztem usług świadczonych przez ten organ, o ile takie uregulowanie jest zgodne z ogólnymi zasadami prawa Unii, w szczególności z zasadami proporcjonalności i niedyskryminacji.

2) Artykuł 11 ust. 5 dyrektywy 2009/12

należy interpretować w ten sposób, że:

nie stoi on na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, na mocy którego finansowanie niezależnego organu nadzorującego jest zapewnione poprzez pobieranie składki od użytkowników portów lotniczych, nawet jeśli nie mają oni siedziby w państwie członkowskim, któremu podlega ten organ, lub nie są podmiotami, które zostały założone zgodnie z prawem tego państwa członkowskiego.

1 Dz.U. C 189 z 30.5.2023.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.