Sprawa C-203/21: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 10 listopada 2022 r. - postępowanie karne przeciwko DELTA STROY 2003 - OpenLEX

Sprawa C-203/21: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 10 listopada 2022 r. - postępowanie karne przeciwko DELTA STROY 2003

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.7.6

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 stycznia 2023 r.

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 10 listopada 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Okrazhen sad - Burgas - Bułgaria) - postępowanie karne przeciwko DELTA STROY 2003
(Sprawa C-203/21) 1

[Odesłanie prejudycjalne - Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych - Decyzja ramowa 2005/212/WSiSW - Stosowanie - Nałożenie na osobę prawną kary pieniężnej za nieuiszczenie należności podatkowych - Pojęcie "konfiskaty" - Artykuły 48, 49 i 52 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej - Sankcje o charakterze karnym - Zasady domniemania niewinności, ustawowej określoności i proporcjonalności czynów zabronionych i kar - Prawo do obrony - Nałożenie na osobę prawną sankcji karnej za przestępstwo popełnione przez reprezentanta tej osoby prawnej - Postępowanie karne przeciwko temu reprezentantowi - Proporcjonalność]

Język postępowania: bułgarski

(2023/C 7/07)

(Dz.U.UE C z dnia 9 stycznia 2023 r.)

Sąd odsyłający

Okrazhen sad - Burgas

Strona w postępowaniu głównym w sprawie karnej

DELTA STROY 2003

Przy udziale: Okrazhna prokuratura - Burgas

Sentencja

Artykuł 48 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, na mocy którego sąd krajowy może orzec wobec osoby prawnej sankcję karną za przestępstwo, za które odpowiedzialność ponosi osoba fizyczna, która jest uprawniona do zaciągania w imieniu tej osoby prawnej zobowiązań lub do jej reprezentowania, w przypadku gdy owej osobie prawnej nie umożliwiono zakwestionowania faktu zaistnienia tego przestępstwa.

1 Dz.U. C 228 z 14.6.2021.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.