Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2015.389.7

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 listopada 2015 r.

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 6 października 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Català de Contractes del Sector Públic - Hiszpania) - Consorci Sanitari del Maresme/Corporació de Salut del Maresme i la Selva
(Sprawa C-203/14) 1
(Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 267 TFUE - Właściwość Trybunału - Status organu odsyłającego jako sądu - Niezawisłość - Obligatoryjna jurysdykcja - Dyrektywa 89/665/EWG - Artykuł 2 - Organy odpowiedzialne za procedury odwoławcze - Dyrektywa 2004/18/WE - Artykuł 1 ust.8 i art. 52 - Procedury udzielania zamówień publicznych - Pojęcie "podmiotu publicznego" - Organy administracji publicznej - Włączenie)

Język postępowania: hiszpański

(2015/C 389/08)

(Dz.U.UE C z dnia 23 listopada 2015 r.)

Sąd odsyłający

Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Consorci Sanitari del Maresme

Strona pozwana: Corporació de Salut del Maresme i la Selva

Sentencja

1) Artykuł 1 ust. 8 dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi należy interpretować w ten sposób, że pojęcie "wykonawcy" użyte w akapicie drugim tego przepisu obejmuje organy administracji publicznej, które mogą zatem uczestniczyć w przetargach publicznych, jeżeli mają one prawo do oferowania odpłatnie usług na rynku i w takim zakresie, w jakim prawo to im przysługuje.
2) Artykuł 52 dyrektywy 2004/18 należy interpretować w ten sposób, że - nawet jeśli zawiera on pewne wymogi w zakresie określania warunków wpisu wykonawców do krajowych wykazów urzędowych i certyfikacji - nie określa on w sposób wyczerpujący ani warunków wpisu tych wykonawców do krajowych wykazów urzędowych, czy też warunków ich dopuszczenia do certyfikacji, ani praw i obowiązków podmiotów publicznych w tym zakresie. W każdym razie dyrektywę 2004/18 należy interpretować w ten sposób, że stoi ona na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, na mocy którego, z jednej strony, krajowe organy administracji publicznej uprawnione do oferowania robót budowlanych, produktów lub usług określonych w odnośnym ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia nie mogą zostać wpisane do tych wykazów lub nie mogą korzystać z owej certyfikacji, a z drugiej strony, prawo do uczestnictwa w danym przetargu jest zarezerwowane tylko dla wykonawców znajdujących się na wspomnianych wykazach lub dysponujących wspomnianą certyfikacją.
1 Dz.U. C 235 z 21.7.2014.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.