Sprawa C-201/04: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony na podstawie orzeczenia Hof van Beroep Antwerpen z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie Państwo Belgijskie - Ministerie van Financiën przeciwko N. V. Molenbergnatie.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.179.5

Akt nienormatywny
Wersja od: 10 lipca 2004 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony na podstawie orzeczenia Hof van Beroep Antwerpen z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie Państwo Belgijskie - Ministerie van Financiën przeciwko N. V. Molenbergnatie

(Sprawa C-201/04)

(2004/C 179/10)

(Dz.U.UE C z dnia 10 lipca 2004 r.)

Dnia 5 maja 2004 r. do sekretariatu Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wpłynął wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony na podstawie orzeczenia Hof van Beroep Antwerpen, wydanego dnia 27 kwietnia 2004 r., w sprawie Państwo Belgijskie - Ministerie van Financiën przeciwko N. V. Molenbergnatie.

Hof van Beroep Antwerpen zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy art. 217 - 232 Wspólnotowego Kodeksu Celnego (rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/921(1) z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny, tzn. postanowienia tytułu VII (Dług celny) rozdział 3 (Pokrycie kwoty długu celnego), przy czym rozdział 3 składa się z sekcji 1 (Zaksięgowanie i podanie do wiadomości dłużnika kwoty należności - art. 217 do 221) i sekcji 2 (Terminy i sposoby uiszczania należności - art. 222 do 232), stosuje się do pokrycia kwoty długu celnego, który wprawdzie powstał przed 1 stycznia 1994 r., ale którego zaczęto dochodzić dopiero po 1 stycznia 1994 r.?

2. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pierwsze pytanie:

Czy powiadomienia, o którym mowa w art. 221 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, należy dokonać zawsze po zaksięgowaniu kwoty długu celnego, albo mówiąc inaczej, czy powiadomienie, o którym mowa w art. 221 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, musi być zawsze poprzedzone zaksięgowaniem kwoty długu celnego?

3. Czy nieterminowe powiadomienie dłużnika o kwocie długu celnego, tzn. powiadomienie dokonane po upływie trzyletniego terminu przewidzianego w pierwotnej wersji art. 221 ust. 3 Wspólnotowego Kodeksu Celnego (obowiązującego do jego zastąpienia [ze skutkiem od dnia 19 grudnia 2000 r.] przez art. 1 pkt 17 rozporządzenia nr 2700/2000/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2000 r.), chociaż organy celne mogły bez przeszkód określić dokładną kwotę opłat prawnie należnych w ciągu tego trzyletniego terminu, prowadzi do niemożliwości dochodzenia przedmiotowego długu celnego, czy też do wygaśnięcia przedmiotowego długu celnego lub do jakiegoś innego skutku prawnego?

4. Czy Państwa Członkowskie muszą ustalić, w jaki sposób należy dokonać powiadomienia dłużnika o kwocie długu celnego, o którym to powiadomieniu jest mowa w art. 221 Wspólnotowego Kodeksu Celnego?

W wypadku odpowiedzi twierdzącej na to pytanie: Czy Państwo Członkowskie, które nie ustaliło, w jaki sposób należy dokonać powiadomienia dłużnika o kwocie długu celnego, o którym to powiadomieniu jest mowa w art. 221 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, może utrzymywać, że każdy dowolny dokument, w którym wymieniona jest kwota długu celnego i który przekazany zostanie do wiadomości dłużnika (po zaksięgowaniu), należy uważać za powiadomienie dłużnika o kwocie długu celnego, o którym to powiadomieniu jest mowa w art. 221 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, również wtedy, gdy dokument ten ani nie zawiera odesłania do art. 221 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, ani też nie informuje, że chodzi o powiadomienie dłużnika o kwocie długu celnego?

______

(1) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1-50.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.