Sprawa C-20/03: Postepowanie karne przeciwko Marcel Burmanjer, René Alexander Van Der Linden, Anthony De Jong (orzeczenie wstępne).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.182.3/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 lipca 2005 r.

WYROK TRYBUNAŁU

(pierwsza izba)

z dnia 26 maja 2005 r.

w sprawie C-20/03 postepowanie karne przeciwko Marcelowi Burmanjerowi, René Alexandrowi Van Der Lindenowi, Anthony'emu De Jongowi(1) (wniosek rechtbank van eerste aanleg te Brugge o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym)

(Swobodny przepływ towarów - Artykuł 28 WE - Środki o skutku równoważnym - Sprzedaż obwoźna - Zawieranie umów prenumeraty czasopism - Uprzednie zezwolenie)

(2005/C 182/05)

(Język postępowania: niderlandzki)

(Dz.U.UE C z dnia 23 lipca 2005 r.)

W sprawie C-20/03 mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgia) postanowieniem z dnia 17 stycznia 2003 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 21 stycznia 2003 r., w postępowaniu karnym przeciwko Marcelowi Burmanjerowi, René Alexandrowi Van Der Lindenowi, Anthony'emu De Jongowi, Trybunał (pierwsza izba), w składzie: P. Jann, prezes izby, A. Rosas (sprawozdawca), K. Lenaerts, S. von Bahr i K. Schiemann, sędziowie, rzecznik generalny: P. Léger, sekretarz: M.-F. Contet, główny administrator, wydał w dniu 26 maja 2005 r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco:

Krajowy system, na mocy którego Państwo Członkowskie uznaje za wykroczenie sprzedaż obwoźną prenumerat czasopism na swoim terytorium bez uprzedniego zezwolenia nie jest sprzeczny z art. 28 WE, jeżeli system ten dotyczy jednakowo, bez względu na pochodzenie danych produktów, wszystkich zainteresowanych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na tym terytorium oraz jeżeli dotyczy w ten sam sposób, prawnie i faktycznie, handlu produktami krajowymi i pochodzącymi z innych Państw Członkowskich.

Do sądu krajowego należy sprawdzenie, czy mając na względzie okoliczności sprawy przed nim zawisłej, stosowanie przepisów krajowych może zagwarantować, że krajowy system sprzedaży obwoźnej dotyczy w ten sam sposób, prawnie i faktycznie, handlu produktami krajowymi i pochodzącymi z innych Państw Członkowskich oraz, jeżeli tak nie jest, ustalenie, czy system taki usprawiedliwiony jest względami interesu ogólnego w rozumieniu nadanym temu pojęciu przez orzecznictwo Trybunału oraz czy jest on proporcjonalny w stosunku do tego celu.

______

(1) Dz.U. C 70 z 22.03.2003

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.