Sprawa C-2/05: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony postanowieniem Arbeidshof te Brussel, z dnia 23... - OpenLEX

Sprawa C-2/05: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony postanowieniem Arbeidshof te Brussel, z dnia 23 grudnia 2004 r., w sprawie Rijksdienst voor Sociale Zekerheid przeciwko N.V. Herbosch-Kiere.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.82.6/3

Akt nienormatywny
Wersja od: 2 kwietnia 2005 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony postanowieniem Arbeidshof te Brussel, z dnia 23 grudnia 2004 r., w sprawie Rijksdienst voor Sociale Zekerheid przeciwko N.V. Herbosch-Kiere

(Sprawa C-2/05)

(2005/C 82/14)

(Język postępowania: niderlandzki)

(Dz.U.UE C z dnia 2 kwietnia 2005 r.)

W dniu 5 stycznia 2005 r. do sekretariatu Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wpłynął wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony postanowieniem Arbeidshof te Brussel z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie Rijksdienst voor Sociale Zekerheid przeciwko N.V. Herbosch- Kiere.

Arbeidshof te Brussel zwrócił się do Trybunału o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Czy sąd państwa przyjmującego może badać i/lub ustalić czy istnieje bezpośredni związek między przedsiębiorstwem, które delegowało pracownika a samym delegowanym pracownikiem w świetle tego, że sformułowanie "przedsiębiorstwo, w którym jest normalnie zatrudniony" w art. 14 ust. 1 lit a) rozporządzenia (EWG) nr 1408/71(1) wymaga (stosownie do Decyzji nr 128) by istniał bezpośredni związek w okresie obejmującym delegowanie?

Czy sąd Państwa Członkowskiego innego niż to, które wydało ww. formularz (formularz E 101) może pominąć i/lub stwierdzić jego nieważność, jeżeli z przedstawionych mu okoliczności faktycznych wynika, że bezpośredni związek między przedsiębiorstwem, które delegowało pracownika a samym delegowanym pracownikiem nie istniał w okresie obejmującym delegowanie?

Czy właściwa instytucja państwa pochodzenia jest związana orzeczeniem sądu państwa przyjmującego, który w takich jak wyżej przedstawione okolicznościach pomija i/lub stwierdza nieważność ww. formularza (formularz E101)?

______

(1) Rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz.U. L 149 str. 2).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.