Sprawa C-196/24, Aucrinde: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal judiciaire de Chambéry (Francja) w dniu 20 lutego 2024 r. - xx/ww, yy, zz, vv

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3591

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 czerwca 2024 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal judiciaire de Chambéry (Francja) w dniu 20 lutego 2024 r. - xx/ww, yy, zz, vv
(Sprawa C-196/24, Aucrinde) 1

(C/2024/3591)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 17 czerwca 2024 r.)

Sąd odsyłający

Tribunal judiciaire de Chambéry

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: xx

Strona pozwana: ww, yy, zz, vv

Przy udziale: prokuratury

Pytania prejudycjalne

1) Czy art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1783 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych 2  pozwala sądowi krajowemu odmówić zastosowania tego rozporządzenia i odmówić uwzględnienia wniosku państwa wzywającego, z tego powodu, że forma wniosku jest sprzeczna z podstawowymi zasadami prawa krajowego państwa wezwanego, w szczególności z art. 16-11 Code civil (kodeksu cywilnego)?

2) Jeżeli art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1783 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych należy stosować bez względu na prawo krajowe, w jaki sposób dokonać wykładni i powiązać art. 1 (prawo do godności) i art. 7 (prawo do poszanowania życia prywatnego) karty praw podstawowych, w celu ustalenia, czy takie stosowanie rozporządzenia skutkuje naruszeniem karty praw podstawowych, czy też nie?

1 Niniejszej sprawie została nadana fikcyjna nazwa. Nie odpowiada ona rzeczywistej nazwie ani rzeczywistemu nazwisku żadnej ze stron postępowania.
2 Dz.U. 2020, L 405, s.1

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.