Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.107.9/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 26 kwietnia 2008 r.

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 6 marca 2008 r. - Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

(Sprawa C-196/07)(1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Polityka konkurencji - Koncentracje - Niewykonanie zobowiązań nałożonych przez Komisję - E.ON/Endesa)

(2008/C 107/13)

(Dz.U.UE C z dnia 26 kwietnia 2008 r.)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: V. Di Bucci i E. Gippini Fournier, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciel: N. Díaz Abad, pełnomocnik)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Niewykonanie art. 2 decyzji Komisji z dnia 26 września 2006 r. [sprawa COMP/M.4197 - E.ON/Endesa - C(2006) 4279 wersja ostateczna] i art. 2 decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2006 r. [sprawa COMP/M.4197 - E.ON/Endesa - C(2006) 7039 wersja ostateczna].

Sentencja

1) Nie uchylając w wyznaczonych terminach:

warunków 1-6, 8 i 17 nałożonych na mocy decyzji krajowej komisji ds. energetyki, które zostały uznane za niezgodne z prawem wspólnotowym na podstawie art. 1 decyzji Komisji z dnia 26 września 2006 r. [sprawa COMP/M.4197 - E.ON/Endesa - C(2006) 4279 wersja ostateczna] i

warunków 1, 10, 11 i 15 ze zmianami, nałożonych na mocy decyzji ministra przemysłu, turystyki i handlu, które zostały uznane za niezgodne z prawsem wspólnotowym na podstawie art. 1 decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2006 r. [sprawa COMP/M.4197 - E.ON/Endesa - C(2006) 7039 wersja ostateczna],

Królestwo Hiszpanii uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy art. 2 każdej z tych decyzji.

2) Królestwo Hiszpanii zostaje obciążone kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 155 z 7.7.2007.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.