Sprawa C-194/21: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 7 lipca 2022 r. - Staatssecretaris van Financiën v. X

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.318.14/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 22 sierpnia 2022 r.

Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 7 lipca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden - Niderlandy) - Staatssecretaris van Financien/X
(Sprawa C-194/21) 1

[Odesłanie prejudycjalne - Podatek od wartości dodanej (VAT) - Dyrektywa 2006/112/WE - Artykuł y 184 i 185 - Korekta odliczeń - Podatnik, który nie skorzystał z prawa do odliczenia przed upływem terminu zawitego - Brak możliwości dokonania tego odliczenia w ramach korekty]

Język postępowania: niderlandzki

(2022/C 318/18)

(Dz.U.UE C z dnia 22 sierpnia 2022 r.)

Sąd odsyłający

Hoge Raad der Nederlanden

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca skargę kasacyjną: Staatssecretaris van Financien

Strona przeciwna: X

Sentencja

Artykuł y 184 i 185 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, zmienionej dyrektywą Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r.,

należy interpretować w ten sposób, że:

nie stoją one na przeszkodzie temu, by podatnikowi, który przed upływem terminu zawitego przewidzianego w prawie krajowym nie skorzystał z prawa do odliczenia podatku od wartości dodanej (VAT) związanego z nabyciem towaru lub usługi, odmówiono możliwości dokonania tego odliczenia w późniejszym czasie, przy pierwszym wykorzystaniu tego towaru lub tejże usługi do celów opodatkowanych transakcji, tytułem korekty, mimo iż nie stwierdzono jakiegokolwiek nadużycia prawa, oszustwa ani jakiejkolwiek utraty wpływów podatkowych.

1 Dz.U. C 228 z 14.6.2021.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.