Sprawa C-194/04: Wniosek o wydanie orzeczenia prejudycjalnego złożony na podstawie postanowienia Rechtbank's Gravenhage, wydanego dnia 22 kwietnia 2004 r., w sprawie Nederlandse Vereinigung Diervoederindustrie Nevedi przeciwko Produchtschap Diervoeder.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.179.4/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 10 lipca 2004 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia prejudycjalnego złożony na podstawie postanowienia Rechtbank's Gravenhage, wydanego dnia 22 kwietnia 2004 r., w sprawie Nederlandse Vereinigung Diervoederindustrie Nevedi przeciwko Produchtschap Diervoeder

(Sprawa C-194/04)

(2004/C 179/07)

(Dz.U.UE C z dnia 10 lipca 2004 r.)

Do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich został wniesiony wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony na podstawie postanowienia Rechtbank 's Gravenhage (Królestwo Niderlandów) wydanego dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie Nederlandse Vereinigung Diervoederindustrie Nevedi przeciwko Produchtschap Diervoeder, który wpłynął do Sekretariatu Trybunału dnia 27 kwietnia 2004 r.

Rechtbank's Gravenhage zwrócił się do Trybunału o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy art. 1 ust. 1 lit. b dyrektywy 2002/2(1) i/lub art. 1 ust. 4 dyrektywy 2002/2, w zakresie w jakim zmieniają art. 5c ust. 2 lit. a dyrektywy 79/373, w ten sposób, że nakładają obowiązek określenia zawartości procentowych, są nieważne ze względu na

a) brak podstawy prawnej w art. 152 ust. 4 lit. b Traktatu o WE,

b) naruszenie podstawowych praw obywatelskich, jak prawo własności i prawo do swobodnego wykonywania zawodu,

c) naruszenie zasady proporcjonalności?

2. Czy w przypadku zaistnienia przesłanek, przy spełnieniu których sąd krajowy Państwa Członkowskiego jest uprawniony do zawieszenia stosowania zaskarżonego aktu instytucji wspólnot, a w szczególności przesłanki polegającej na przedłożeniu Trybunałowi Sprawiedliwości przez sąd krajowy Państwa Członkowskiego pytania o ważność tego zaskarżonego aktu, właściwe organy pozostałych Państw Członkowskich są wówczas, bez działania sądu uprawnione do zawieszenia stosowania zaskarżonego aktu dopóki Trybunał Sprawiedliwości nie rozstrzygnie o jego ważności?

______

(1) Dz.U. L 63 z 6.3.2002, str. 23.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.