Sprawa C-193/17: Cresco Investigation GmbH v. Markus Achatzi (orzeczenie wstępne). - OpenLEX

Sprawa C-193/17: Cresco Investigation GmbH v. Markus Achatzi (orzeczenie wstępne).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.93.6

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 marca 2019 r.

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 22 stycznia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof - Austria) - Cresco Investigation GmbH / Markus Achatzi
(Sprawa C-193/17) 1

Odesłanie prejudycjalne - Karta praw podstawowych Unii Europejskiej - Artykuł 21 - Równość traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy - Dyrektywa 2000/78/WE - Artykuł 2 ust. 2 lit. a) - Dyskryminacja bezpośrednia ze względu na religię - Przepisy krajowe przyznające niektórym pracownikom dzień urlopu w Wielki Piątek - Względy uzasadniające - Artykuł 2 ust. 5 - Artykuł 7 ust. 1 - Obowiązki pracodawców prywatnych i sądu krajowego wynikające z niezgodności prawa krajowego z dyrektywą 2000/78

Język postępowania: niemiecki

(2019/C 93/06)

(Dz.U.UE C z dnia 11 marca 2019 r.)

Sąd odsyłający

Oberster Gerichtshof

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca środek odwoławczy: Cresco Investigation GmbH

Druga strona postępowania: Markus Achatzi

Sentencja

1)
Artykuł 1 i art. 2 ust. 2 dyrektywy Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy należy interpretować w ten sposób, że przepisy krajowe, na mocy których, po pierwsze, Wielki Piątek jest dniem wolnym od pracy tylko dla pracowników będących członkami niektórych Kościołów chrześcijańskich, a po drugie, jedynie ci pracownicy mają prawo - jeżeli są zobowiązani pracować w ten dzień wolny od pracy - do dodatku do wynagrodzenia pobieranego za pracę świadczoną w ten dzień, stanowią bezpośrednią dyskryminację ze względu na religię.

Środków przewidzianych przez te przepisy krajowe nie można uznać za środki konieczne do ochrony praw i wolności innych osób w rozumieniu art. 2 ust. 5 wspomnianej dyrektywy ani za szczególne środki mające zrekompensować niedogodności, u podstaw których leży religia, w rozumieniu art. 7 ust. 1 tejże dyrektywy.

2)
Artykuł 21 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej należy interpretować w ten sposób, że dopóki zainteresowane państwo członkowskie w celu przywrócenia równości traktowania nie zmieni przepisów przyznających prawo do dnia wolnego od pracy w Wielki Piątek tylko pracownikom będącym członkom niektórych Kościołów chrześcijańskich, dopóty prywatny pracodawca podlegający tym przepisom ma obowiązek przyznać również swoim pozostałym pracownikom prawo do dnia wolnego od pracy w Wielki Piątek, o ile pracownicy ci uprzednio zwrócili się do tego pracodawcy o zwolnienie z obowiązku pracy w tym dniu, i w konsekwencji uznać, że pracownikom tym przysługuje prawo do dodatku do wynagrodzenia pobieranego za pracę świadczoną w tym dniu, jeśli wspomniany pracodawca odmówił uwzględnienia takiej prośby.
1 Dz.U. C 283 z 28.8.2017.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.