Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.54.17/4

| Akt nienormatywny
Wersja od: 26 października 2018 r.

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 26 października 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supreme Court - Irlandia) - KN / Minister for Justice and Equality
(Sprawa C-191/18) 1

Język postępowania: angielski

(2019/C 54/26)

(Dz.U.UE C z dnia 26 października 2018 r.)

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy z rejestru.

1 Dz.U. C 190 z 4.6.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.