Sprawa C-191/04: Komisja Wspólnot Europejskich v. Republika Francuska. - OpenLEX

Sprawa C-191/04: Komisja Wspólnot Europejskich v. Republika Francuska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.193.7/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 6 sierpnia 2005 r.

WYROK TRYBUNAŁU

(szósta izba)

z dnia 16 czerwca 2005 r.

w sprawie C-191/04 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej(1)

(Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego - Zanieczyszczenie i uciążliwości - Oczyszczanie ścieków komunalnych - Dyrektywa 91/271/EWG)

(Język postępowania: francuski)

(2005/C 193/11)

(Dz.U.UE C z dnia 6 sierpnia 2005 r.)

W sprawie C-191/04 Komisja Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: A. Bordes i G. Valero Jordana) przeciwko Republice Francuskiej (pełnomocnicy: G. de Bergues i C. Jurgensen- Mercier), mającej za przedmiot skargę o stwierdzenie, na podstawie art. 226 WE, uchybienia zobowiązaniom Państwa Członkowskiego, Trybunał (szósta izba) w składzie: A. Borg Barthet (sprawozdawca), prezes izby, A. La Pergola i A. Ó Caoimh, sędziowie; rzecznik generalny: J. Kokott, sekretarz: R. Grass, wydał w dniu 16 czerwca 2005 r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco:

1) Nie przekazując Komisji Wspólnot Europejskich informacji, które winny zostać zgromadzone przez właściwe władze lub właściwe organy w ramach obowiązku monitorowania zrzutów i pozostających osadów komunalnych, wprowadzonego mocą art. 15 dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych na dzień 31 grudnia 1999 r., w części odnoszącej się aglomeracji, których dotyczy upływ terminu 31 grudnia 1998 r., w ciągu sześciu miesięcy od wniosku Komisji z dnia 18 grudnia 2000 r., Republika Francuska uchybiła zobowiązaniom, jakie ciążą na niej mocą art. 15 ust. 4 tej dyrektywy.

2) Republika Francuska zostaje obciążona kosztami.

______

(1) Dz.U. C 156 z 12.06.2004

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.