Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.258.5/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 sierpnia 2012 r.

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 28 czerwca 2012 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof - Niemcy) - Markus Geltl przeciwko Daimler AG

(Sprawa C-19/11)(1)

(Dyrektywy 2003/6/WE i 2003/124/WE - Informacja wewnętrzna - Pojęcie "informacja dokładna" - Etapy pośrednie procesu rozciągniętego w czasie - Odniesienie do zestawu okoliczności, których zaistnienie można w sposób uzasadniony przewidywać, lub do wydarzenia, co do którego można w sposób uzasadniony przewidywać, że będzie mieć miejsce - Wykładnia sformułowania "można w sposób uzasadniony przewidywać" - Podanie do wiadomości publicznej informacji dotyczących zmiany na stanowisku kierowniczym w spółce)

(2012/C 258/08)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 25 sierpnia 2012 r.)

Sąd krajowy

Bundesgerichtshof

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Markus Geltl

Strona pozwana: Daimler AG przy udziale: Lothara Meiera i in.

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym - Bundesgerichtshof - Wykładnia art. 1 pkt 1 dyrektywy 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku) (Dz.U. L 96, s. 16) oraz art. 1 ust. 1 dyrektywy Komisji 2003/124/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującej dyrektywę 2003/6/WE (Dz.U. L 339, s. 70) - Wykładnia pojęcia "informacja wewnętrzna" - Ustąpienie prezesa zarządu spółki akcyjnej - Ewentualne uwzględnienie, dla celów oceny dokładnego charakteru takiej informacji, różnych konsultacji i posunięć poprzedzających dane wydarzenie

Sentencja

1) Wykładni art. 1 pkt 1 dyrektywy 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku) oraz art. 1 ust. 1 dyrektywy Komisji 2003/124/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. określającej sposób wykonania dyrektywy 2003/6/WE w zakresie definicji i publicznego ujawniania informacji wewnętrznych oraz definicji manipulacji na rynku należy dokonywać w ten sposób, iż w przypadku rozciągniętego w czasie procesu, który ma na celu doprowadzić do zaistnienia określonej okoliczności lub wystąpienia określonego wydarzenia, w rozumieniu tych przepisów informacje dokładne stanowić mogą nie tylko ta okoliczność lub to wydarzenie, lecz również etapy pośrednie tego procesu, które są związane z urzeczywistnieniem tejże okoliczności lub tegoż wydarzenia.
2) Wykładni art. 1 ust. 1 dyrektywy 2003/124 należy dokonywać w ten sposób, iż sformułowanie "zestaw okoliczności, [...] [których] zaistnienie można w sposób uzasadniony przewidywać, lub wydarzenie, które [...] można [...] w sposób uzasadniony przewidywać" dotyczy przyszłych okoliczności lub wydarzeń, w odniesieniu do których z całościowej oceny dostępnych już elementów wynika, iż występuje rzeczywista perspektywa, że zaistnieją one lub będą mieć miejsce. Niemniej jednak sformułowania tego nie należy rozumieć w ten sposób, że pod uwagę musi być brana intensywność wpływu tego zestawu okoliczności lub wydarzenia na ceny danych instrumentów finansowych.
______

(1) Dz.U. C 113 z 9.4.2011.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.