Sprawa C-185/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administratiwen syd - Warna (Bułgaria) w... - OpenLEX

Sprawa C-185/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administratiwen syd - Warna (Bułgaria) w dniu 10 kwietnia 2017 r. - Naczałnik na Mitnica Warna/Saksa OOD.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.213.21/1

Akt nieoceniany
Wersja od: 3 lipca 2017 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administratiwen syd - Warna (Bułgaria) w dniu 10 kwietnia 2017 r. - Naczałnik na Mitnica Warna/"Saksa" OOD
(Sprawa C-185/17)

Język postępowania: bułgarski

(2017/C 213/27)

(Dz.U.UE C z dnia 3 lipca 2017 r.)

Sąd odsyłający

Administratiwen syd - Warna

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Naczałnik na Mitnica Warna

Strona przeciwna: "Saksa" OOD

Pytania prejudycjalne

1)
Czy reguła zawarta w wyjaśnieniach do tablicy 3 normy EN 590 (obecnie EN 590:2014), zgodnie z którą "Definicja oleju napędowego zawarta we Wspólnej Taryfie Celnej UE może nie dotyczyć gatunków przeznaczonych dla klimatu arktycznego lub surowego klimatu zimowego", oznacza, że w odniesieniu do tego rodzaju paliwa można nie stosować ogólnych reguł zawartych w dodatkowej uwadze 2 do działu 27 lit. d) i e) Wspólnej Taryfy Celnej dla celów klasyfikacji taryfowej produktu?
2)
W wypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze i w sytuacji gdyby ustalono, że produkt, w odniesieniu do którego powstaje dług celny odpowiada definicji "oleju napędowego przeznaczonego dla klimatu arktycznego lub surowego klimatu zimowego" zgodnie z kryteriami określonymi w normie EN 590, czy należy zakwalifikować ten produkt w ramach kodu 27101943 nomenklatury scalonej odpowiadającego "olejowi napędowemu", czy też należy zastosować ogólne reguły zawarte w dodatkowej uwadze 2 do działu 27 lit. d) i e) Wspólnej Taryfy Celnej?
3)
W wypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze, jakie są kryteria według których ocenia się, kiedy ma zastosowanie definicja oleju napędowego określona w taryfie celnej Unii Europejskiej oraz kiedy jest konieczne odniesienie się do wymogów i metod badania zgodnie z normą EN 590 dla celów klasyfikacji taryfowej produktu?
4)
Czy metody i wskaźniki badania wskazane w dodatkowej uwadze 2 do działu 27 lit. d) i e) Wspólnej Taryfy Celnej są wystarczające dla pełnego i dokładnego scharakteryzowania danego produktu jako "oleju napędowego", czy też należy uwzględnić wszystkie wskaźniki chemiczne, jakie są charakterystyczne dla tego produktu?

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.