Sprawa C-181/13: Francesco Acanfora v. Equitalia Sud SpA - Agente di Riscossione Latina, Agenzia delle Entrate - Ufficio di... - OpenLEX

Sprawa C-181/13: Francesco Acanfora v. Equitalia Sud SpA - Agente di Riscossione Latina, Agenzia delle Entrate - Ufficio di Latina.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.184.5/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 16 czerwca 2014 r.

Postanowienie Trybunału siódma izba) z dnia 27 lutego 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione tributaria provinciale di Latina - Włochy) - Francesco Acanfora przeciwko Equitalia Sud SpA - Agente di Riscossione Latina, Agenzia delle Entrate - Ufficio di Latina

(Sprawa C-181/13) 1

(Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 107 TFUE - Pojęcie pomocy państwa - Przepisy krajowe przewidujące w razie nieopłacenia wezwania do zapłaty spoczywający na podatniku obowiązek wpłacenia na rzecz spółki będącej inkasentem podatkowym kwoty w wysokości 9% należności wpisanych do rejestru podatkowego tytułem kosztów poboru - Przedstawienie stanu faktycznego - Niewystarczający charakter - Oczywista niedopuszczalność)

(2014/C 184/07)

Język postępowania: włoski

(Dz.U.UE C z dnia 16 czerwca 2014 r.)

Sąd odsyłający

Commissione tributaria provinciale di Latina.

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Francesco Acanfora

Strona pozwana: Equitalia Sud SpA - Agente di Riscossione Latina, Agenzia delle Entrate - Ufficio di Latina

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym - Commissione tributaria provinciale di Latina - Wykładnia art. 107 TFUE - Pojęcie pomocy państwa - Przepisy krajowe przewidujące w razie nieopłacenia wezwania do zapłaty spoczywający na podatniku obowiązek wpłacenia na rzecz spółki będącej inkasentem podatkowym kwoty w wysokości 9 % należności wpisanych do rejestru podatkowego tytułem kosztów poboru

Sentencja

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione tributaria provinciale di Latina (Włochy) postanowieniem z dnia 5 grudnia 2012 r. jest oczywiście niedopuszczalny.

1 Dz.U. C 207 z 20.7.2013

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.