Sprawa C-180/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny (Rzeczpospolita Polska) w dniu 9 kwietnia 2010 r. - Jarosław Słaby przeciwko Ministrowi Finansów.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.179.17/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 3 lipca 2010 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny (Rzeczpospolita Polska) w dniu 9 kwietnia 2010 r. - Jarosław Słaby przeciwko Ministrowi Finansów

(Sprawa C-180/10)

(2010/C 179/28)

Język postępowania: polski

(Dz.U.UE C z dnia 3 lipca 2010 r.)

Sąd krajowy

Naczelny Sąd Administracyjny

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Jarosław Słaby

Strona pozwana: Minister Finansów

Pytanie prejudycjalne

Czy osoba fizyczna, która na nieruchomości gruntowej prowadziła działalność rolniczą, a następnie z uwagi na zmianę planów zagospodarowania przestrzennego, która nastąpiła z przyczyn niezależnych od woli tej osoby, zakończyła tę działalność i przekwalifikowała majątek na majątek prywatny, dokonała jego podziału na mniejsze części (nieruchomości gruntowe przeznaczone pod zabudowę letniskową) i rozpoczęła jego zbywanie - jest z tego tytułu podatnikiem VAT w rozumieniu art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE(1) oraz art. 4 ust. 1 i 2 Szóstej Dyrektywy 77/388/EWG(2), zobowiązanym do rozliczania VAT z tytułu działalności handlowej?

______

(1) Dyrektywa Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej; Dz.U. L 347, s. 1

(2) Szósta dyrektywa Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku; Dz.U. L 145, s. 1; Polskie wydanie specjalne: Rozdział 09 Tom 01 P. 23-62

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.