Sprawa C-177/13 P: Marek Marszałkowski v. Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM). - OpenLEX

Sprawa C-177/13 P: Marek Marszałkowski v. Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.184.5/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 16 czerwca 2014 r.

Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 13 lutego 2014 r. - Marek Marszałkowski przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Mar-Ko Fleischwaren GmbH & Co. KG

(Sprawa C-177/13 P) 1

[Odwołanie - Wspólnotowy znak towarowy - Rozporządzenie (WE) nr 40/94 - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) - Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego zawierającego elementy słowne "Walichnowy" i "Marko" - Sprzeciw właściciela słownego wspólnotowego znaku towarowego MARKO - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd]

(2014/C 184/06)

Język postępowania: polski

(Dz.U.UE C z dnia 16 czerwca 2014 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Marek Marszałkowski (przedstawiciel: S. Sadkowski, radca prawny)

Druga strona postępowania: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: D. Walicka, pełnomocnik)

Przedmiot

Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba) z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie T-159/11 Marszałkowski przeciwko OHIM - Mar-Ko Fleischwaren (WALICHNOWY MARKO), na mocy którego Sąd oddalił skargę wniesioną na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 11 stycznia 2011 r. (sprawa R 760/2010-4), uchylającą decyzję Wydziału Sprzeciwów, którą oddalono sprzeciw wniesiony przez właściciela słownego wspólnotowego znaku towarowego "Mar-Ko", zarejestrowanego dla towarów należących do klasy 29 porozumienia nicejskiego - Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1) i art. 48 § 2 regulaminu postępowania przed Sądem - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd

Sentencja

1) Odwołanie zostaje w części odrzucone jako oczywiście niedopuszczalne i w pozostałym zakresie oddalone jako oczywiście bezzasadne.

2) Marek Marszałkowski zostaje obciążony kosztami postępowania.

1 Dz.U. C 207 z 20.7.2013.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.