Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.202.7/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 26 czerwca 2017 r.

Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 6 kwietnia 2017 r. - Proforec Srl/Komisja Europejska
(Sprawa C-176/16 P) 1

[Odwołanie - Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Rejestr chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych - Rozporządzenie (UE) nr 1151/2012 - Rejestracja nazwy "Focaccia di Recco col formaggio (IPG)" - Brak interesu prawnego]

Język postępowania: włoski

(2017/C 202/10)

(Dz.U.UE C z dnia 26 czerwca 2017 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Proforec Srl (przedstawiciele: G. Durazzo, M. Mencoboni i G. Pescatore, avvocati)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo F. Moro i J. Guillem Carrau, pełnomocnicy, następnie F. Moro, pełnomocnik)

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.
2) Proforec Srl zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 191 z 30.5.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.