Sprawa C-175/13: Liivimaa Lihaveis MTÜ v. Eesti-Läti programmi 2007-2013 Seirekomitee.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.146.6/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 4 maja 2015 r.

Postanowienie Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 10 lutego 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Riigikohus - Estonia) - Liivimaa Lihaveis MTÜ/Eesti-Läti programmi 2007-2013 Seirekomitee
(Sprawa C-175/13) 1

(Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 267 TFUE - Skarga na postanowienie zarządzające odesłanie prejudycjalne - Brak sporu zawisłego przed sądem orzekającym w przedmiocie tej skargi - Oczywista niedopuszczalność)

Język postępowania: estoński

(2015/C 146/07)

(Dz.U.UE C z dnia 4 maja 2015 r.)

Sąd odsyłający

Riigikohus

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Liivimaa Lihaveis MTÜ

Strona pozwana: Eesti-Läti programmi 2007-2013 Seirekomitee

przy udziale: Eesti Vabariigi Siseministeerium

Sentencja

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Riigikohus (Estonia) na podstawie orzeczenia z dnia 21 marca 2013 r. jest oczywiście niedopuszczalny.

1 Dz.U. C 156 z 1.6.2013.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.