Sprawa C-175/04: Skarga wniesiona dnia 13 kwietnia 2004 r. przez Królestwo Hiszpanii przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.146.4

Akt nienormatywny
Wersja od: 29 maja 2004 r.

Skarga wniesiona dnia 13 kwietnia 2004 r. przez Królestwo Hiszpanii przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa C-175/04)

(2004/C 146/05)

(Dz.U.UE C z dnia 29 maja 2004 r.)

Dnia 13 kwietnia 2004 r. do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich została wniesiona skarga Królestwa Hiszpanii, reprezentowanego przez Lourdes Fraguas Gadea, Abogado del Estado, z adresem do doręczeń w Luksemburgu, przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich.

Strona skarżąca wnosi do Trybunału Sprawiedliwości o:

– unieważnienie decyzji z dnia 4 lutego 2004 r. (1) w zakresie, w jakim dotyczy ona pozbawienia Hiszpanii pomocy produkcyjnej dla przetwórców pomidorów (7.314.117 euro) z powodu "braków dotyczących kontroli jakości" oraz pomocy dla producentów określonych owoców cytrusowych (1.277.630,65 euro) z powodu "nieprzestrzeganie kalendarza dostaw";

– obciążenie skarżonej instytucji kosztami.

Zarzuty i główne twierdzenia:

W przedmiocie pomocy produkcyjnej na rzecz przetwórców pomidorów:

Służby Komisji uważają, że procedura stosowana do przeprowadzania kontroli jakości produktów końcowych jest niezgodna z art. 15 rozporządzenia Komisji (WE) nr 504/97 z dnia 19 marca 1997 r. w sprawie sposobu stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 w zakresie, w jakim dotyczy ono systemu pomocy produkcyjnej w sektorze przetworów owocowych i warzywnych. W konsekwencji, służby te proponują korektę zryczałtowaną w wysokości 10 % całości wydatków poniesionych pod kątem owej pomocy w danym Państwie Członkowskim. Tymczasem corocznie przeprowadzane są w Hiszpanii kontrole obejmujące całość przedsiębiorstw za cały okres trwania roku gospodarczego. Ponadto, zgodnie z art. 15 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 504/97 dodatkowa kontrola analityczna końcowych produktów, które mogą stanowić przedmiot wniosku o pomoc, jest dokonywana w wybranych przedsiębiorstwach (kontrola "wyrywkowa"), co nie oznacza wszakże, że w innych przedsiębiorstwach występują nieprawidłowości.

W przedmiocie pomocy dla producentów określonych owoców cytrusowych:

Służby Komisji proponują dokonanie korekty finansowej ze względu na to, iż ilości umowne zostały dostarczone w różnych okresach. Tymczasem w ramach roku 1997/98 Hiszpania doświadczyła opadów znacznie przekraczających średnią, co w niektórych regionach i miejscowościach doprowadziło do znacznych trudności w zbiorze dojrzałych owoców oraz do opóźnień w dojrzewaniu późniejszych odmian. Powyższe okoliczności spowodowały zmianę kalendarza dostaw, który znajdował się w umowach. Władze hiszpańskie od pierwszej chwili powoływały się na klauzulę siły wyższej. Ponadto, w ramach roku gospodarczego 1997/98 dla umów wieloletnich nie istniały żadne uregulowania dotyczące przekazywania ilości przewidzianych w kalendarzu w systemie trymestralnym. Z tego powodu takiego postępowania nie można uznać za sprzeczne z prawem, skoro rozporządzenie nie przewiduje w sposób wyraźny takiej sytuacji, zwłaszcza gdy w ramach wcześniejszych lat zostały zatwierdzone przekazania ilości umownych na w różnych okresach dostawczych.

_____

(1) Decyzja Komisji 2004/136/WE z dnia 4 lutego 2004 r. wykluczająca finansowanie wspólnotowe w zakresie pewnych wydatków dokonanych przez Państwa Członkowskie z tytułu Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Dz.U. L 40, str. 31.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.