Sprawa C-173/08: Kloosterboer Services BV v. Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam (orzeczenie wstępne).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.180.19/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 1 sierpnia 2009 r.

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 18 czerwca 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Gerechtshof te Amsterdam - Niderlandy.) - Kloosterboer Services BV przeciwko Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam

(Sprawa C-173/08)(1)

(Wspólna Taryfa Celna - Pozycje taryfowe - Systemy chłodzenia komputerów składające się z rozpraszacza termicznego i wentylatora - Klasyfikacja w nomenklaturze scalonej)

(2009/C 180/31)

(Dz.U.UE C z dnia 1 sierpnia 2009 r.)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd krajowy

Gerechtshof te Amsterdam

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Kloosterboer Services BV

Strona pozwana: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam, kantoor Laan op Zuid

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym - Gerechtshof te Amsterdam - Wykładnia rozporządzenia Komisji (WE) nr 384/2004 z dnia 1 marca 2004 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej (Dz.U. L 64, s. 21) - Klasyfikacja systemów chłodniczych do komputerów, składających się z "heatsinku" i wentylatora

Sentencja

1) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1789/2003 z dnia 11 września 2003 r., interpretować należy w ten sposób, iż produkty takie jak te będące przedmiotem sprawy przed sądem krajowym, składające się z rozpraszacza termicznego oraz wentylatora, które są przeznaczone wyłącznie do wbudowania do komputera należy klasyfikować do podpozycji 8473 30 90 nomenklatury scalonej zawartej w załączniku I do tego rozporządzenia

______

(1) Dz.U. C 183 z 19.7.2008.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.