Sprawa C-171/08: Komisja Wspólnot Europejskich v. Republika Portugalska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.234.4/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 28 sierpnia 2010 r.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 8 lipca 2010 r. - Komisja Europejska przeciwko Republice Portugalskiej

(Sprawa C-171/08)(1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Artykuły 56 WE i 43 WE - Swobodny przepływ kapitału - Akcje uprzywilejowane ("golden shares") portugalskiego Skarbu Państwa w spółce Portugal Telecom SGPS SA - Ograniczenia w nabywaniu udziałów i zarządzaniu sprywatyzowaną spółką - Środek państwowy)

(2010/C 234/05)

Język postępowania: portugalski

(Dz.U.UE C z dnia 28 sierpnia 2010 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: E. Montaguti, M. Teles Romão i P. Guerra e Andrade, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Portugalska (przedstawiciele: L. Inez Fernandes, pełnomocnik i M. Gorjão Henriques, advogado)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Naruszenie art. 43 WE i 56 WE - Akcje specjalne ("golden shares") portugalskiego Skarbu Państwa w spółce Portugal Telcom S.A.

Sentencja

1) Utrzymując w spółce Portugal Telecom SGPS SA szczególne uprawnienia, takie jak te, które zostały przewidziane w statucie tej spółki na rzecz Skarbu Państwa i innych podmiotów publicznych, przyznane w związku z akcjami uprzywilejowanymi ("golden shares") Skarbu Państwa w Portugal Telecom SGPS SA, Republika Portugalska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 56 WE.

2) Republika Portugalska zostaje obciążona kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 171 z 5.7.2008.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.