Sprawa C-170/23, trendtours Touristik: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 18 kwietnia 2024 r. - trendtours Touristik GmbH v. SH

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3757

Akt nienormatywny
Wersja od: 24 czerwca 2024 r.

Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 18 kwietnia 2024 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Frankfurt am Main - Niemcy) - trendtours Touris tik GmbH/SH

(Sprawa C-170/23 1 , trendtours Touristik)

(C/2024/3757)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 24 czerwca 2024 r.)

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. 189 z 30.05.2023.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.