Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.213.11/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 lipca 2017 r.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 4 maja 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation - Francja) - Oussama El Dakkak/Administration des douanes et droits indirects
(Sprawa C-17/16) 1

[Odesłanie prejudycjalne - Rozporządzenie (WE) nr 1889/2005 - Kontrola środków pieniężnych wwożonych do Unii Europejskiej lub wywożonych z Unii Europejskiej - Artykuł 3 ust. 1 - Osoba fizyczna wjeżdżająca do Unii Europejskiej lub wyjeżdzająca z Unii Europejskiej - Obowiązek zgłoszenia - Międzynarodowa strefa tranzytowa portu lotniczego państwa członkowskiego]

Język postępowania: francuski

(2017/C 213/11)

(Dz.U.UE C z dnia 3 lipca 2017 r.)

Sąd odsyłający

Cour de cassation

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Oussama El Dakkak

Strona pozwana: Administration des douanes et droits indirects

Sentencja

Artykuł 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1889/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Wspólnoty lub wywożonych ze Wspólnoty należy interpretować w ten sposób, że obowiązek złożenia deklaracji przewidziany w tym przepisie ma zastosowanie w międzynarodowej strefie tranzytowej portu lotniczego państwa członkowskiego.

1 Dz.U. C 90 z 7.3.2016
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.