Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.114.9/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 kwietnia 2013 r.

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 28 lutego 2013 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof - Niemcy) - Manfred Beker, Christa Beker przeciwko Finanzamt Heilbronn

(Sprawa C-168/11)(1)

(Swobodny przepływ kapitału - Podatek dochodowy - Dochody kapitałowe - Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania - Dywidendy wypłacane przez spółki mające siedzibę w państwach członkowskich i w państwach trzecich - Określenie maksymalnej wysokości zaliczenia podatku pobranego u źródła za granicą na poczet krajowego podatku dochodowego - Brak uwzględnienia wydatków osobistych i związanych z trybem życia - Względy uzasadniające)

(2013/C 114/11)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 20 kwietnia 2013 r.)

Sąd odsyłający

Bundesfinanzhof

Strony w postępowaniu głównym

Strony skarżące: Manfred Beker, Christa Beker

Strona pozwana: Finanzamt Heilbronn

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym - Bundesfinanzhof - Wykładnia art. 56 WE - Przepisy krajowe w dziedzinie podatku dochodowego od osób fizycznych umożliwiające odliczenie podatku uiszczonego zagranicą jedynie od części krajowego podatku dochodowego odnoszącej się do dochodów zagranicznych - Metoda określania tej części krajowego podatku dochodowego skutkująca proporcjonalnym przypisaniem wydatków i obciążeń nadzwyczajnych podlegających odliczeniu również od przychodów zagranicznych, co prowadzi do odpowiedniego zmniejszenia maksymalnej kwoty odliczenia podatków zagranicznych

Sentencja

Artykuł 63 TFUE należy interpretować w ten sposób, że postanowienie to stoi na przeszkodzie przepisowi państwa członkowskiego, na mocy którego w ramach systemu mającego na celu ograniczenie podwójnego opodatkowania, w przypadku gdy podatnicy podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, od zagranicznych dochodów płacą w państwie, z którego te dochody pochodzą, podatek odpowiadający podatkowi dochodowemu pobieranemu przez rzeczone państwo członkowskie, zagraniczny podatek zostaje zaliczony na poczet podatku dochodowego w tymże państwie członkowskim, w taki sposób, iż podatek dochodowy należny tytułem dochodów podlegających opodatkowaniu w tym państwie członkowskim - włącznie z dochodami zagranicznymi - jest mnożony przez stosunek tych zagranicznych dochodów i sumy dochodów, przy czym w sumie tej nie są uwzględniane wydatki szczególne i nadzwyczajne obciążenia jako wydatki związane z trybem życia lub z sytuacją osobistą i rodzinną.

______

(1) Dz.U. C 211 z 16.7.2011.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.