Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.161.17/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 22 maja 2017 r.

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 28 lutego 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale civile di Roma - Włochy) X/Presidenza del Consiglio dei Ministri
(Sprawa C-167/15) 1

Język postępowania: włoski

(2017/C 161/22)

(Dz.U.UE C z dnia 22 maja 2017 r.)

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 245 z 27.7.2015.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.