Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.202.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 czerwca 2017 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supremo Tribunal de Justiça (Portugalia) w dniu 3 kwietnia 2017 r. - Sportingbet PLC, Internet Opportunity Entertainment Ltd/ Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Sporting Club de Braga, Sporting Club de Braga - Futebol, SAD
(Sprawa C-166/17)

Język postępowania: portugalski

(2017/C 202/17)

(Dz.U.UE C z dnia 26 czerwca 2017 r.)

Sąd odsyłający

Supremo Tribunal de Justiça

Strony w postępowaniu głównym

Wnoszący odwołanie i pozwani: Sportingbet PLC, Internet Opportunity Entertainment Ltd

Pozwani: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Sporting Club de Braga, Sporting Club de Braga - Futebol, SAD

Pytania prejudycjalne

1) Czy koncesja udzielona kasynom ustawą o grach wiąże się z naruszeniem zasad i swobód gospodarczych przewidzianych w traktacie?
2) Czy wyłączne prawo przyznane na rzecz Santa Casa da Misericórdia de Lisboa dekretem z mocą ustawy nr 322/91 z dnia 26 sierpnia, zmienionym dekretem z mocą ustawy nr 469/99 z dnia 6 listopada, dekretem nr 12790 z dnia 30 listopada 1926 r., dekretem z mocą ustawy nr 40397 z dnia 24 listopada 1955 r., dekretem z mocą ustawy nr 84/ 85 z dnia 28 marca, zmienionym i [ponownie ogłoszonym] dekretem z mocą ustawy nr 317/2002 z dnia 17 grudnia oraz dekretem z mocą ustawy nr 282/2003 z dnia 8 listopada, stanowi naruszenie zasad i swobód gospodarczych przewidzianych w traktacie?
3) Czy art. 21 Código da Publicidade (kodeksu reklamy) narusza zasady swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług, stanowiąc również dyskryminację między obywatelami państw członkowskich, ponieważ chodzi o nieuzasadnione zakazy, ograniczenia i przywileje?
4) Czy [powyższe zakazy, ograniczenia i przywileje] stanowią przypadek arbitralnej dyskryminacji i ukrytego ograniczenia w handlu między państwami członkowskimi, ponieważ nie są one uzasadnione interesem ogólnym?
5) Czy wyłączność przyznana na rzecz Santa Casa da Misericórdia de Lisboa stanowi przypadek nadużywania pozycji dominującej zgodnie z prawem wspólnotowym w odniesieniu do reklamy?
6) Czy art. 3 i 9 dekretu z mocą ustawy nr 4[2]2/89 z dnia 2 grudnia (ustawy o grach) są zgodne z prawem wspólnotowym?
7) Czy art. 2 i 3 dekretu z mocą ustawy nr 282/2003 z dnia 8 listopada są zgodne ze swobodą przedsiębiorczości i ze swobodą świadczenia usług na poziomie wspólnotowym w zakresie, w jakim wprowadzają one na rzecz Santa Casa da Misericórdia de Lisboa wyłączność na prowadzenie gier online?
8) Państwo portugalskie nie przekazało Komisji Europejskiej informacji o normach technicznych wymienionych w dekrecie z mocą ustawy nr 422/89 z dnia 2 grudnia.
9) Czy należy zatem odstąpić od stosowania takich przepisów i jednostki mogą powoływać się na ten brak możliwości zastosowania?
10) Państwo portugalskie nie przekazało Komisji Europejskiej informacji o normach technicznych wymienionych w dekrecie z mocą ustawy nr 282/2003 z dnia 8 listopada.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.