Sprawa C-160/16: Skarga wniesiona w dniu 18 marca 2016 r. - Komisja Europejska/Republika Grecka. - OpenLEX

Sprawa C-160/16: Skarga wniesiona w dniu 18 marca 2016 r. - Komisja Europejska/Republika Grecka.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.251.3/2

Akt nieoceniany
Wersja od: 11 lipca 2016 r.

Skarga wniesiona w dniu 18 marca 2016 r. - Komisja Europejska/Republika Grecka
(Sprawa C-160/16)

Język postępowania: grecki

(2016/C 251/04)

(Dz.U.UE C z dnia 11 lipca 2016 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Zavvos i K. Talabér-Ritz)

Strona pozwana: Republika Grecka

Żądania strony skarżącej

-
Stwierdzenie, że Republika Grecka, nie przedkładając sprawozdania dotyczącego optymalnego pod względów kosztów poziomu przewidzianego w art. 5 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE 1 z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, uzupełnionej rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 244/2012 2 z dnia 16 stycznia 2012 r., które ustanawia ramy metodologii porównawczej do celów obliczania optymalnego pod względem kosztów poziomu wymagań minimalnych dotyczących charakterystyki energetycznej budynków i elementów budynków, uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na podstawie tego przepisu;
-
obciążenie Republiki Greckiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

1.
W dniu 18 marca 2016 r. Komisja Europejska wniosła skargę przeciwko Republice Greckiej, wnosząc do Trybunału o stwierdzenie, że Republika Grecka, nie przedkładając sprawozdania dotyczącego optymalnego pod względów kosztów poziomu przewidzianego w art. 5 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, uzupełnionej rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 244/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r., które ustanawia ramy metodologii porównawczej do celów obliczania optymalnego pod względem kosztów poziomu wymagań minimalnych dotyczących charakterystyki energetycznej budynków i elementów budynków, uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na podstawie tego przepisu.
2.
W swojej skardze Komisja utrzymuje, że mimo powtarzających się wezwań z jej strony władze greckie nie przedłożyły jeszcze ostatecznego sprawozdania dotyczącego optymalnego pod względów kosztów poziomu wymagań minimalnych dotyczących charakterystyki energetycznej budynków i elementów budynków z zastosowaniem ram metodologii porównawczej ustalonych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 244/2012 oraz że w związku z tym zachodzi naruszenie art. 5 ust. 2 dyrektywy 2010/31/UE.
1 Dz.U. L 153 z 18.6. 2010, s. 13.
2 Dz.U. L 81 z 21.3.2012, s. 18.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.