Sprawa C-159/19 P: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 1 października 2020 r. - Syriatel Mobile Telecom v. Rada Unii Europejskiej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.399.12/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 listopada 2020 r.

Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 1 października 2020 r. - Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) / Rada Unii Europejskiej
(Sprawa C-159/19 P) 1

[Odwołanie - Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Środki ograniczające podjęte wobec Syryjskiej Republiki Arabskiej - Środki zastosowane wobec wiodących przedsiębiorców działających w Syrii - Wykaz osób, w odniesieniu do których ma zastosowanie zamrożenie środków finansowychi zasobów gospodarczych - Umieszczenie nazwiska wnoszącej odwołanie w wykazie - Skarga o stwierdzenie nieważności]

Język postępowania: francuski

(2020/C 399/15)

(Dz.U.UE C z dnia 23 listopada 2020 r.)

Strony

Wnosząca odwołanie: Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) (przedstawiciel: adwokat E. Ruchat)

Druga strona postępowania: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: V. Piessevaux i S. Kyriakopoulou, pełnomocnicy)

Sentencja

1)
Odwołanie zostaje oddalone.
2)
Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 172 z 20.5.2019.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.