Sprawa C-158/24, Rojcki: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Najwyższy (Polska) w dniu 28 lutego 2024 r. - J.P. przeciwko A.T., J.B., Skarbowi Państwa - Prezesowi Sądu Okręgowego w O

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3589

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 czerwca 2024 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Najwyższy (Polska) w dniu 28 lutego 2024 r. - J.P. przeciwko A.T., J.B., Skarbowi Państwa - Prezesowi Sądu Okręgowego w O.

(Sprawa C-158/24, Rojcki 1 )

(C/2024/3589)

Język postępowania: polski

(Dz.U.UE C z dnia 17 czerwca 2024 r.)

Sąd odsyłający

Sąd Najwyższy

Strony w postępowaniu głównyms

Strona skarżąca: J.P.

Strony pozwane: A.T., J.B., Skarb Państwa - Prezes Sądu Okręgowego w O.

Pytanie prejudycjalne

Czy art. 2, art. 6 ust. 1 i 3 oraz art. 19 ust. 1 drugi akapit Traktatu o Unii Europejskiej w zw. z art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej i art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy interpretować w ten sposób, że nie wywołuje skutków prawnych czynność ustalająca skład Sądu, taka jak zarządzenie prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Sądu Najwyższego, jeżeli tak ustanowiony skład sądu nie jest sądem niezawisłym, bezstronnym i ustanowionym uprzednio na mocy ustawy w rozumieniu prawa Unii Europejskiej w szczególności z uwagi na:

a) udział w jego kolegialnym składzie osób powołanych na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego w sposób oczywiście sprzeczny z przepisami prawa krajowego dotyczącymi powoływania sędziów, co stwierdzono w ostatecznych orzeczeniach sądu krajowego najwyższej instancji, a osoby te stanowią większość składu sądu

b) ustalenie składu sądu w sposób wskazany wyżej przez prezesa Sądu Najwyższego powołanego na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego w tych samych okolicznościach i z naruszeniem zasad dotyczących powołania sędziego Sądu Najwyższego na stanowisko prezesa Sądu Najwyższego?

1 Niniejszej sprawie została nadana fikcyjna nazwa, która nie odpowiada rzeczywistej nazwie żadnej ze stron postępowania.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.