Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.168.27/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 29 maja 2017 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niederlandy) w dniu 27 marca 2017 r. - X/Staatssecretaris van Financiën
(Sprawa C-157/17)

Język postępowania: niderlandzki

(2017/C 168/35)

(Dz.U.UE C z dnia 29 maja 2017 r.)

Sąd odsyłający

Hoge Raad der Nederlanden

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Staatssecretaris van Financiën

Strona pozwana: Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, Loyens en Loeff NV

Pytania prejudycjalne

1. Czy art. 56 WE (obecnie art. 63 TFUE) sprzeciwia się temu, by funduszowi inwestycyjnemu z siedzibą poza Niderlandami, jako że nie jest on zobowiązany do poboru u źródła niderlandzkiego podatku od dywidend, nie był zwracany niderlandzki podatek pobrany od dywidend, które ów fundusz uzyskał od spółek z siedzibą w Niderlandach, podczas gdy podatek od dywidend jest zwracany przedsiębiorstwu zbiorowego inwestowania z siedzibą w Niderlandach, które corocznie wypłaca dochody z inwestycji na rzecz swych udziałowców lub uczestników dokonując poboru niderlandzkiego podatku od dywidend?
2. Czy art. 56 WE (obecnie art. 63 TFUE) sprzeciwia się temu, by funduszowi inwestycyjnemu z siedzibą poza Niderlandami odmówiono zwrotu niderlandzkiego podatku od dywidend - udzielanego przedsiębiorstwu zbiorowego inwestowania z siedzibą w Niderlandach - jeżeli narusza to atrakcyjność funduszu dla udziałowców zamieszkałych lub mających siedzibę w Niderlandach?
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.