Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.69.15/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 marca 2009 r.

Postanowienie Trybunału (trzecia izba) z dnia 27 listopada 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Niedersächsisches Finanzgericht - Niemcy) - Monika Vollkommer przeciwko Finanzamt Hannover-Land I.

(Sprawa C- 156/08)(1)

(Artykuł 104 ust. 3 regulaminu - Szósta dyrektywa VAT - Artykuł 33 ust. 1 - Pojęcie "podatków obrotowych" - Podatek od nabycia nieruchomości)

(2009/C 69/25)

Język postępowania: niemiecki.

(Dz.U.UE C z dnia 21 marca 2009 r.)

Sąd krajowy

Niedersächsisches Finanzgericht.

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Monika Vollkommer

Strona pozwana: Finanzamt Hannover-Land I

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym - Niedersächsiches Finanzgericht - Wykładnia art. 33 ust. 1 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.U. L 145, s. 1) oraz art. 401 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 347, s. 1) - Uwzględnienie celem określenia podstawy opodatkowania podatkiem od nabycia nieruchomości ("Grunderwerbsteuer") przyszłych usług wybudowania budynku podlegających podatkowi obrotowemu, jeśli transakcja nabycia obejmuje jednocześnie dostawę działki pod zabudowę oraz wymienione usługi

Sentencja

Artykuł 33 ust. 1 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku zmienionej dyrektywą Rady 91/680/EWG z dnia 16 grudnia 1991 r., należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwia się on temu, aby państwo członkowskie w przypadku nabycia niezabudowanej działki włączało przyszłe usługi robót budowlanych do podstawy opodatkowania służącej obliczaniu podatków od nabycia nieruchomości i od transakcji, takich jak przewidziany w prawie niemieckim podatek "Grunderwerbsteuer", i aby nałożyło ono w ten sposób na transakcję podlegającą w wykonaniu tej dyrektywy opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej, te inne podatki pod warunkiem że nie mają one charakteru podatków obrotowych.

______

(1) Dz.U. C 183 z dnia 19.7.2008.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.