Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.173.6/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 11 czerwca 2011 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Niemcy) w dniu 29 marca 2011 r. - Ahmed Mahamdia przeciwko Algierskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

(Sprawa C-154/11)

(2011/C 173/10)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 11 czerwca 2011 r.)

Sąd krajowy

Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Ahmed Mahamdia

Strona pozwana: Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna

Pytania prejudycjalne

1) Czy położona w państwie członkowskim ambasada państwa znajdującego się poza zakresem stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (zwanego dalej "rozporządzeniem nr 44/2001")(1) jest filią, agencją lub innym oddziałem w rozumieniu art. 18 ust. 2 rozporządzenia nr 44/2001?

2) W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze: czy klauzula prorogacyjna zawarta przed powstaniem sporu może uzasadniać jurysdykcję sądu znajdującego się poza zakresem obowiązywania rozporządzenia nr 44/2001, jeżeli owa klauzula prorogacyjna uchyla jurysdykcję uzasadnioną na podstawie art. 18 i 19 rozporządzenia nr 44/2001?

______

(1) Dz.U. 2001 L 12, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.