Dz.U.UE.C.2018.455.10/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 grudnia 2018 r.

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 18 października 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supreme Court of the United Kingdom - Zjednoczone Królestwo) - Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs przeciwko Volkswagen
Financial Services (UK) Ltd
(Sprawa C-153/17) 1

(Odesłanie prejudycjalne - Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) - Dyrektywa 2006/112/ WE - Artykuły 168 i 173 - Odliczenie podatku naliczonego - Transakcje leasingu pojazdów - Towary i usługi wykorzystane równocześnie w ramach transakcji podlegających opodatkowaniu i transakcji zwolnionych z podatku - Powstanie i zakres prawa do odliczenia podatku - Proporcja podlegająca odliczeniu)

Język postępowania: angielski

(2018/C 455/16)

(Dz.U.UE C z dnia 17 grudnia 2018 r.)

Sąd odsyłający

Supreme Court of the United Kingdom

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Strona pozwana: Volkswagen Financial Services (UK) Ltd

Sentencja

Artykuł 168 i art. 173 ust. 2 lit. c) dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że po pierwsze, nawet jeżeli koszty ogólne związane z transakcjami leasingu majątku ruchomego, takie jak te rozpatrywane w postępowaniu głównym, są odzwierciedlone nie w kwocie należnej od klienta z tytułu udostępnienia danego towaru, tj. w części transakcji podlegającej opodatkowaniu, lecz w kwocie z tytułu odsetek należnych w ramach części "finansowanie" transakcji, tj. w części zwolnionej z podatku, to rzeczone koszty ogólne powinny być jednak uważane dla celów VAT za element składowy ceny udostępnienia towaru, a po drugie, państwa członkowskie nie mogą stosować metody przydziału, która nie uwzględnia wartości początkowej danego towaru w chwili jego dostawy, w sytuacji gdy nie może ona zapewnić podziału dokładniejszego niż wynikający z zastosowania kryterium podziału według wielkości obrotów.

1 Dz.U. C 178 z 6.6.2017.