Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.168.16

| Akt nienormatywny
Wersja od: 29 maja 2017 r.

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 6 kwietnia 2017 r. - Komisja Europejska/Republika Słowenii
(Sprawa C-153/16) 1

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Nieodpowiednie składowanie znacznych ilości zużytych opon - Składowisko odpadów nieprzestrzegające wymogów określonych w dyrektywach 2008/ 98/WE i 1999/31/WE - Ciągły i utrzymujący się brak bezpieczeństwa środowiskowego i dla zdrowia ludzkiego)

Język postępowania: słoweński

(2017/C 168/20)

(Dz.U.UE C z dnia 29 maja 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: E. Sanfrutos Cano i D. Kukovec, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Słowenii (przedstawiciel: A. Grum, pełnomocnik)

Sentencja

1) Tolerując w żwirowni położonej na obszarze gminy Lovrenc na Dravskem polju (Słowenia) istnienie ciągłego i utrzymującego się braku bezpieczeństwa środowiskowego i dla zdrowia ludzkiego, wobec nieodpowiedniego składowania znacznych ilości zużytych opon, ich mieszaniny z innymi odpadami oraz ich składowania niezgodnego z wymogami dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów, Republika Słowenii naruszyła obowiązki ciążące na niej na mocy art. 5 ust. 3 lit. d) tej dyrektywy oraz art. 12 i 13 i art. 36 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy.
2) Skarga zostaje oddalona w pozostałym zakresie.
3) Republika Słowenii pokrywa własne koszty oraz dwie trzecie kosztów poniesionych przez Komisję Europejską.
4) Komisja Europejska pokrywa jedną trzecią własnych kosztów.
1 Dz.U. C 222 z 20.6.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.