Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.213.19/1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 3 lipca 2017 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht München I (Niemcy) w dniu 24 marca 2017 r. - Bastei Lübbe GmbH & Co. KG/Michael Strotzer
(Sprawa C-149/17)

Język postępowania: niemiecki

(2017/C 213/24)

(Dz.U.UE C z dnia 3 lipca 2017 r.)

Sąd odsyłający

Landgericht München I

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Bastei Lübbe GmbH & Co. KG

Strona pozwana: Michael Strotzer

Pytania prejudycjalne

1. Czy art. 8 ust. 1 i 2 w zw. z art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29/WE 1  należy interpretować w ten sposób, że "skuteczne i odstraszające sankcje w przypadku naruszenia prawa do publicznego udostępniania utworu" istnieją również jeszcze wtedy, gdy odpowiedzialność odszkodowawcza właściciela łącza internetowego, przez które dokonano naruszeń prawa autorskiego w drodze udostępniania plików (filesharing), jest wyłączona, jeżeli właściciel przyłącza wskaże co najmniej jednego członka rodziny, który poza nim miał możliwość dostępu do tego łącza, nie podając ustalonych poprzez odpowiednią dodatkową weryfikację konkretnych szczegółów dotyczących chwili i rodzaju korzystania z Internetu przez tego członka rodziny?
2. Czy art. 3 ust. 2 dyrektywy 2004/48/WE 2  należy interpretować w ten sposób, że "skuteczne środki dotyczące stosowania praw własności intelektualnej" istnieją również jeszcze wtedy, gdy odpowiedzialność odszkodowawcza właściciela łącza internetowego, przez które dokonano naruszeń prawa autorskiego w drodze udostępniania plików (filesharing), jest wyłączona, jeżeli właściciel łącza wskaże co najmniej jednego członka rodziny, który oprócz niego miał możliwość dostępu do tego łącza, nie podając ustalonych poprzez odpowiednią dodatkową weryfikację konkretnych szczegółów dotyczących chwili i rodzaju korzystania z Internetu przez tego członka rodziny?
1 Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym; Dz.U. L 167, s. 10.
2 Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej; Dz.U. L 157, s. 45.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.