Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.455.10/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 grudnia 2018 r.

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 18 października 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht München I - Niemcy) - Bastei Lübbe GmbH & Co. KG / Michael Strotzer
(Sprawa C-149/17) 1

(Odesłanie prejudycjalne - Prawo autorskie i prawa pokrewne - Dyrektywa 2001/29/WE - Egzekwowanie praw własności intelektualnej - Dyrektywa 2004/48/WE - Odszkodowanie w przypadku udostępniania plików z naruszeniem prawa autorskiego - Łącze internetowe dostępne dla członków rodziny posiadacza łącza - Zwolnienie posiadacza łącza z odpowiedzialności bez konieczności sprecyzowania charakteru użytkowania tego łącza przez członka rodziny - Karta praw podstawowych Unii Europejskiej - Artykuł 7)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

(2018/C 455/15)

(Dz.U.UE C z dnia 17 grudnia 2018 r.)

Landgericht München I

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: Bastei Lübbe GmbH & Co. KG

Strona pozwana: Michael Strotzer

Sentencja

Artykuł 8 ust. 1 i 2 dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym w związku z art. 3 ust. 1 tej dyrektywy oraz art. 3 ust. 2 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwiają się one przepisom krajowym, takim jak te rozpatrywane w postępowaniu głównym, w ich wykładni dokonanej przez właściwy sąd krajowy, zgodnie z którymi odpowiedzialność posiadacza łącza internetowego, za pośrednictwem którego dokonano naruszenia praw autorskich w drodze udostępniania plików, jest wyłączona, jeżeli taki posiadacz wskaże przynajmniej jednego członka rodziny, który miał możliwość dostępu do tego łącza, bez podania dokładniejszych wyjaśnień co do momentu, w którym ten członek rodziny korzystał z tego łącza, i charakteru tego użytkowania przez owego członka rodziny.

1 Dz.U. C 213 z 3.7.2017.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.