Sprawa C-148/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Upper Tribunal (Zjednoczone Królestwo) w dniu 25 marca 2011 r. - Secretary of State for Work and Pensions przeciwko Magricie Punakovej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.152.18

Akt nienormatywny
Wersja od: 21 maja 2011 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Upper Tribunal (Zjednoczone Królestwo) w dniu 25 marca 2011 r. - Secretary of State for Work and Pensions przeciwko Magricie Punakovej

(Sprawa C-148/11)

(2011/C 152/32)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 21 maja 2011 r.)

Sąd krajowy

Upper Tribunal (Zjednoczone Królestwo)

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona apelująca: Secretary of State for Work and Pensions

Druga strona postępowania apelacyjnego: Magrita Punakova

Pytania prejudycjalne

Czy w stanie faktycznym, w którym skarżąca:

a) jest obywatelką Republiki Czeskiej;

b) przybyła do Zjednoczonego Królestwa przed przystąpieniem jej kraju do UE;

c) pozostała w Zjednoczonym Królestwie po przystąpieniu;

d) następnie podjęła działalność gospodarczą na własny rachunek w rozumieniu art. 49 TFUE (dawnego art. 43 TWE);

e) nie prowadzi już działalności gospodarczej na własny rachunek;

f) głównie w jej pieczy pozostaje dziecko, które rozpoczęło naukę w ogólnym systemie oświaty w okresie, gdy skarżąca wykonywała działalność gospodarczą na własny rachunek;

skarżącej przysługuje prawo pobytu w Zjednoczonym Królestwie na tej podstawie, że:

a) ma zastosowanie rozporządzenie nr 1612/68(1) w wykładni nadanej mu w orzeczeniach Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawach Baumbast i R przeciwko Secretary of State for the Home Department (sprawa C-413/99), Rec. 2002 s. 1-7091, London Borough of Harrow przeciwko Ibrahimowi (sprawa C-310/08) oraz Teixeira przeciwko London Borough of Lambeth (sprawa C-480/08);

b) istnieje ogólna zasada prawa UE, która zrównuje pozycję pracowników i osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek;

c) odmówienie skarżącej prawa pobytu utrudniłoby korzystanie ze swobody przedsiębiorczości lub zniechęciłoby do korzystania z niej?

d) na innej podstawie.

______

(1) Dz.U. L 257, s. 2.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.