Sprawa C-147/24, Safi: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Den Haag (Niderlandy) w dniu 26 lutego 2024 r. - V/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3587

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 czerwca 2024 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Den Haag (Niderlandy) w dniu 26 lutego 2024 r. - V/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Sprawa C-147/24, Safi 1 )

(C/2024/3587)

Język postępowania: niderlandzki

(Dz.U.UE C z dnia 17 czerwca 2024 r.)

Sąd odsyłający

Rechtbank Den Haag

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: V

Strona przeciwna: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Pytania prejudycjalne

1. Czy art. 20 TFUE należy interpretować w ten sposób, że nie jest wykluczone, że będącemu obywatelem państwa trzeciego rodzicowi należy przyznać pochodne prawo pobytu w państwie członkowskim, którego obywatelstwo posiada i w którym mieszka jego dziecko, które nie korzystało jeszcze ze związanych ze swoim obywatelstwem praw, w sytuacji gdy taki będący obywatelem państwa trzeciego rodzic posiada już prawo pobytu w innym państwie członkowskim?

Jeżeli nie jest wykluczone, że będącemu obywatelem państwa trzeciego rodzicowi należy przyznać pochodne prawo pobytu w państwie członkowskim, którego obywatelstwo posiada i w którym mieszka jego małoletnie dziecko, które nie korzystało jeszcze ze związanych ze swoim obywatelstwem praw, w sytuacji gdy taki będący obywatelem państwa trzeciego rodzic posiada już prawo pobytu w innym państwie członkowskim:

2. Czy z art. 20 TFUE, rozpatrywanego w świetle art. 5 lit. a) i

b) dyrektywy 2008/115 2  i art. 6 ust. 2 dyrektywy 2008/115 - w sytuacji istnienia stosunku zależności tego rodzaju, że uzasadnia on przyznanie pochodnego prawa pobytu na podstawie art. 20 TFUE - wynika ciążący na organie wydającym decyzję obowiązek polegający na tym, by organ ten upewnił się - zanim poleci będącemu obywatelem państwa trzeciego rodzicowi, ażeby ten natychmiast udał się do państwa członkowskiego, w którym posiada zezwolenie na pobyt lub inne zezwolenie upoważniające do pobytu - co do tego, czy skorzystanie z prawa do swobodnego przemieszczania się i pobytu leży w najlepszym interesie dziecka oraz czy możliwe jest dalsze korzystanie z prawa do życia rodzinnego, i czy elementy te należy uwzględnić w ramach oceny wniosku o przyznanie pochodnego prawa pobytu?

1 Niniejsza sprawa jest oznaczona fikcyjnym nazwiskiem, które nie odpowiada prawdziwemu nazwisku strony postępowania.
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (Dz.U. 2008, L 348, s. 98).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.